logo
lt
en

Visuomenės informavimas

Visuomenės susidomėjimas ir susirūpinimas pasaulio įvykiais bei ekonominėmis, aplinkosauginėmis ir socialinėmis problemos auga, informuotumas apie globalius pokyčius didėja, visuomenė pradeda suprasti, kad kiekvienas žmogus gali prisidėti prie globalių pasaulio problemų sprendimo. Tačiau visuomenės informavimas vystomojo bendradarbiavimo klausimais išlieka aktualia ir neatskiriama Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politikos dalimi.

Atsižvelgdama į augančią vystomojo bendradarbiavimo politikos svarbą pasaulyje, siekdama supažindinti Lietuvos piliečius su valstybės vykdoma veikla šioje srityje ir padaryti prieinama ir suprantama kiekvienam piliečiui, LR Užsienio reikalų ministerija skiria didelį dėmesį visuomenės informavimui ir švietimui.

Visuomenės informavimas vykdomas per atitinkamus kultūrinius ir meninius projektus, žiniasklaidos priemones, seminarus mokiniams ir mokytojams bei kitas veiklas. Projektai vykdomi kartu su Lietuvos savivaldybėmis, nevyriausybinėmis organizacijomis, švietimo ir ugdymo įstaigomis, žiniasklaidos atstovais, kitomis institucijomis ir organizacijomis.

Visuomenės informavimo projektais siekiama:

 • supažindinti Lietuvos visuomenę, ypač jaunimą, su šių dienų globaliais iššūkiais, vystomojo bendradarbiavimo tikslais, svarba ir pasiekimais;
 • ugdyti Lietuvos piliečių bendros atsakomybės ir solidarumo jausmą tarpusavyje vis labiau susijusiame pasaulyje;
 • keisti visuomenės požiūrį siekiant paramos vystomojo bendradarbiavimo politikai;
 • siekti didesnio Lietuvos piliečių įsitraukimo į bendras veiklas ir dirbti kartu sprendžiant globalias pasaulio problemas.

Kviečiame daugiau sužinoti apie Lietuvos vystomąjį bendradarbiavimą - socialinio tinklo Facebook paskyroje "LT AID"

Kodėl turime prisidėti prie vystomojo bendradarbiavimo veiklos?

Prisidėti ir remti kitų šalių vystymąsi turime ne tik dėl tarptautinių įsipareigojimų. Siekis sumažinti skurdą pasaulyje ir išsaugoti milijonus gyvybių yra globalus ir reikalauja visuotinių pastangų. Siekis padėti besivystančioms šalims pasivyti išsivysčiusias šalis yra ir solidarumo išraiška, ir būdas pasiekti, kad pasaulis būtų saugesnis ir turtingesnis. Tai svarbu siekiant plėsti saugumo ir stabilumo zoną aplink Europą, remiant ir skatinant stabilią tarptautinę tvarką. Turime būti pasirengę, esant reikalui, imtis visų įmanomų priemonių užkirsti kelią senoms ir naujoms grėsmėms atsirasti. Tad svarbu ugdyti ir skatinti kiekvieno Lietuvos piliečio bendros atsakomybės ir solidarumo jausmą tarpusavyje vis labiau susijusiame pasaulyje.

Ne taip ir seniai Lietuva pati buvo paramos gavėja ir ta parama buvo labai reikalinga ir vertinga Lietuvai atkuriant Nepriklausomybę ir žengiant reformų keliu. Dabar mes patys turime galimybę prisidėti ir remti kitas šalis, skirdami laiką savanoriškai veiklai, aukodami lėšas, domėdamiesi vystomojo bendradarbiavimo politika ar net darydami įtaką nacionalinės valdžios sprendimams dėl būtinybės padėti besivystančioms šalims. Dalindamiesi su kitais, tuo pačiu ir patys tampame turtingesni: susipažįstame su kitomis kultūromis, mokomės kalbų, įgyjame naujų žinių, patirties ir gebėjimų bendrauti bei veikti skirtingose socialinėse ir kultūrinėse aplinkose.

Kaip galime prisidėti kiekvienas iš mūsų?
 • Atsakinga savanoriška veikla;
 • Domėjimasis vystomojo bendradarbiavimo politika;
 • Dalyvavimas projektuose;
 • Atsakingas vartojimas;
 • Ir kiti būdai.
Speciali Eurobarometro ataskaita apie Europos Sąjungos piliečių nuomonę apie vystymąsi, bendradarbiavimą ir paramą

Kasmet yra atliekami Eurobarometro tyrimai, kokia yra Europos Sąjungos piliečių nuomonė apie vystomąjį bendradarbiavimą ir paramą.

Tyrimas yra atliekamas Europos Komisijos ir Tarptautinio bendradarbiavimo ir vystymosi generalinio direktorato užsakymu. Jo atlikimą koordinuoja Komunikacijos generalinis direktoratas.

Specialioje tyrimo ataskaitoje yra paskelbiama kasmetė Europos Sąjungos piliečių nuomonė apie vystomąjį bendradarbiavimą:  apžvelgiamas bendras europiečių informuotumas apie vystomojo bendradarbiavimo paramą, taip pat apžvelgiama, kaip yra vertinama svarba teikti pagalbą besivystančioms šalims, kokie yra didžiausi ateities iššūkiai šiose šalyse, ar teikiama parama yra veiksminga skurdui mažinti, ar europiečiai patys įsitraukia į pagalbą besivystančioms šalims, kiek žinoma apie tarptautinės bendruomenės įsipareigojimus darniam vystymuisi.  

Su Specialia Eurabarometro tyrimo  ataskaita galite susipažinti čia.

2021 m. Visuomenės informavimo projektai

 

Projekto pavadinimas Projekto tikslai ir rezultatai

Projekto pavadinimas:

#Darbotvarkė2030

Vykdytojas: 

Nacionalinė nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų platforma

Skirtos lėšos:  30 000 EUR

TIKSLAS:

Plačiosios visuomenės, sprendimų priėmėjų ir NVO sektoriaus aktyvus įsitraukimas ir link pokyčio vedantis dalyvavimas Darbotvarkės 2030 ir Vystomojo bendradarbiavimo politikos įgyvendinime.

REZULTATAI:

 • Afrikos dienų ir DVT savaitės renginiai.
 • Vystomojo bendradarbiavimo informacijos dienos.
 • Viešinimo kampanija #DVT2030 (socialiniai tinklai, internetiniai puslapiai, naujienų portalai ir kt.).
 • Kompetencijų stiprinimo mokymai NVO atstovams (60 dalyvių).
 • Parengtas lyginamasis šalies gyventojų nuomonės tyrimas dėl vystomojo bendradarbiavimo ir DVT.
 • ,,Ekspertų-savanorių“ programa šalyse-partnerėse, kurioje dalyvavo 2 ekspertai iš Lietuvos.

Projekto pavadinimas:

Globalaus teisingumo kompasas

Vykdytojas

Viešoji įstaiga „Pasaulio piliečių akademija“

Skirtos lėšos: 13 882,60 EUR

TIKSLAS:

Didinti Lietuvos gyventojų supratimą apie globalaus teisingumo užtikrinimo svarbą ir taip stiprinti visuomenės paramą Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo pastangoms prisidėti prie JT Darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo globaliu mastu. Vadovaujantis pamatinėmis darnaus vystymosi nuostatomis, projekto vykdytojas jo veiklose sieks nagrinėti globalaus teisingumo klausimus, pvz., švietimo prieinamumas vaikams ir jaunimui, klimato teisingumas ir kt., kurių sprendimas būtinas, siekiant užtikrinti gyvenimo kokybę ateities kartoms.

REZULTATAI:

 • Vasaros stovykla jaunimui, Zoom pamokos, virtualus „pabėgimo kambarys“.
 • Interaktyvūs pokalbiai ir protmūšiai senjorams.
 • DVT istorijų iš partnerių šalių sklaida ir kitos informacinės veiklos plačiajai visuomenei).

Projekto pavadinimas:

Jaunųjų žurnalistų konkursas „Afrika nėra šalis“

Vykdytojas

VšĮ „Afrikos tyrimai ir konsultacijos“ (AfriKo)

Skirtos lėšos: 15 283,94 EUR

2020 m. – 10 263,94 EUR

2021 m. – 5 020 EUR

TIKSLAS:

Didinti visuomenės paramą vystomojo bendradarbiavimo politikai ir darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimui.

REZULTATAI:

 • Konkurso įgyvendinimas
 • Mokymų paruošimas bei įgyvendinimas: tinkamas metodologinis bei teminis pasiruošimas žurnalistiniam darbui su Afrikos regionu, susipažinimas su darnaus vystymosi tikslais.
 • Kelionė į pasirinktą Afrikos valstybę.
 • Postprodukcija ir viešinimas.

Projekto pavadinimas:

Žmogaus teisių dokumentinių filmų festivalis „Nepatogus kinas 2021“

Vykdytojas: 

Asociacija „Lietuvos žmogaus teisių centras“

Skirtos lėšos: 40 000 EUR

TIKSLAS:

Supažindinti Lietuvos visuomenę su globaliais iššūkiais, su kuriais susiduria vystomojo bendradarbiavimo paramą gaunančios ir ją teikiančios šalys (įskaitant žmogaus teisių užtikrinimo problematiką), supažindinti su vystomojo bendradarbiavimo svarba ir nauda kovojant su šiais iššūkiais, skatinant visuomenę palaikyti šią veiklą ir įsitraukti.

REZULTATAI:

 • Dokumentinių filmų programa, atspindinti besivystančių šalių problemas, ypatingą dėmesį skiriant Rytų partnerystės šalių problematikai.
 • Dokumentinių filmų pristatymai (internetu ir gyvai), webinaras mokytojams, teminės publikacijos.
 • Ypatingas dėmesys buvo skiriamas moksleiviams: surengti specialūs dokumentinių filmų seansai klasėms, kuriuos lydėjo filmų aptarimai, 2 filmai iš 2021 m. festivalio programos buvo penkerių metų laikotarpiui įtraukti į mokykloms skirtą platformą www.nepatogauskinoklase.lt, kuri leis mokytojams dokumentinius filmus, kaip edukacinę priemonę, legaliai naudoti kasdieniame darbe su moksleiviais.
2020 m. Visuomenės informavimo projektai
Projekto pavadinimas Projekto tikslai ir rezultatai

Projekto pavadinimas:

SDG dokumentinio kino sesijos lauko ekrane

Vykdytojas

VšĮ Kūrybos ir inovacijų laboratorija

Skirtos lėšos: 15 382,97 EUR

TIKSLAS:

Suorganizuoti 10 DVT temas atskleidžiančių dokumentinio lauko kino seansų neįprastose vietose, taip informuojant mažiau DVT besidominčius žmones ir skatinant jų įsitraukimą.

REZULTATAI:

 • Surengta 10 dokumentinio kino, skirto DVT temoms, peržiūrų 10 skirtingų savivaldybių.
 • Seansuose, skirtuose DVT bei vystomojo bendradarbiavimo temoms, sudalyvavo 2400 žmonių.
 • Kiekvienoje savivaldybėje sukurtas tarpinstitucinio bendradarbiavimo tinklas, skirtas informacijos apie DVT sklaidai.
 • Iš viso paskelbti 55 pranešimai apie projekto veiklas vietos, regioninėje žiniasklaidoje, partnerių ir vykdytojų sklaidos kanalais.

Projekto pavadinimas:

#DVT2030

Vykdytojas

Nacionalinė nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų platforma

Skirtos lėšos: 16 848,64 EUR

TIKSLAS:

Skatinti visuomenės, ypatingai jaunimo, informavimą ir aktyvų dalyvavimą siekiant Darbotvarkės 2030 įgyvendinimo.

REZULTATAI:

 • Dokumentinio filmo (Šarūno Mikulskio „Paprastos svajonės“), skirto vystomojo bendradarbiavimo dienoms, peržiūra-diskusija (37 dalyviai); fotografijų paroda/leidinys (virtualioje erdvėje).
 • Viešinimo kampanijos veiklos socialinėse medijose ir kituose sklaidos kanaluose pasiekė daugiau kaip 100 tūkst. vartotojų (per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį).
 • Surengtos 5 interaktyvios video pamokos (vystomojo bendradarbiavimo, humanitarinės veiklos, atsakingo vartojimo, migracijos ir Jungtinių Tautų temomis). Pasidalinta su DVT ambasadorių tinklo nariais – 50 organizacijų iš Lietuvos.
 • Suorganizuotos dvi DVT ambasadorių iniciatyvos (Afrikos dienų protmūšis ir DVT savaitė). Dalyvavo 5061 dalyvių.
 • Paruošta tematinė studija–metodinis leidinys „Kryptis: humaniškumas“. Tiražas 50 vnt. Išplatinta daugiau kaip 30 organizacijų. Leidinys patalpintas ir prieinamas visiems virtualioje erdvėje.
 • Įgyvendinta savanorių-ekspertų programa, trukusi beveik 3 savaites (dalyvavo 1 ekspertas). Programos metu įspūdžiais ir pasakojimais buvo dalintasi projekto vykdytojo Facebook paskyroje, taip pat buvo parengti 5 straipsniai, kurie publikuoti portaluose 15min.lt, delfi.lt.

Projekto pavadinimas:

Jaunųjų žurnalistų konkursas "Afrika nėra šalis"

Vykdytojas: 

VšĮ Afrikos tyrimai ir konsultacijos (AfriKo)

Skirtos lėšos: iki 22 990 EUR

2020 m. – 14 376 EUR,

2021 m. – 5 020 EUR

TIKSLAS:

Didinti visuomenės paramą vystomojo bendradarbiavimo politikai ir darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimui.

REZULTATAI:

 • Pasiruošta žurnalistiniam konkursui, pasitelkiant ekspertus.
 • Konkurso įgyvendinimas:  
  • Įgyvendinta informacinė sklaida apie konkursą: informacija išplatinta  el. paštu (parengtas 957 mokyklų bei kitų organizacijų kontaktų sąrašas); įgyvendintas informacijos apie konkursą sklaidos planas socialinėse medijose (renginio sklaida pasiekė virš 27 tūkstančių Facebook vartotojų); surengta informacinė virtuali sesija moksleiviams ir mokytojams apie konkursą; spaudos pranešimas išplatintas 30 nacionalinės žiniasklaidos priemonių ir 58 regioninėms žiniasklaidos priemonėms.
  • Projekto įgyvendintojai sudalyvavo LRT radijo laidoje “10-12” 2020-10-06 bei LRT Opus radijo laidoje “Be problemų” 2020-10-15.
  • Konkurso anketą bei susijusią medžiagą peržiūrėjo 2553 vartotojai, anketas pateikė 83 moksleiviai, iš kurių atrinkti 46 ir pakviesti dalyvauti mokymuose.
 • Parengta virtualiam formatui tinkama mokymų programa, apimanti 5 tematines sesijas.

Projekto pavadinimas:

Žmogaus teisių dokumentinių filmų festivalis „Nepatogus kinas 2020“

Vykdytojas

Asociacija „Lietuvos žmogaus teisių centras“

Skirtos lėšos: 30 000 EUR

TIKSLAS:

Supažindinti Lietuvos visuomenę su globaliais iššūkiais, su kuriais susiduria vystomojo bendradarbiavimo paramą gaunančios ir ją teikiančios šalys (įskaitant žmogaus teisių užtikrinimo problematiką), supažindinti su vystomojo bendradarbiavimo svarba ir nauda kovojant su šiais iššūkiais, skatinant visuomenę palaikyti šią veiklą ir įsitraukti.

REZULTATAI:

 • Parengta 50 dokumentinių filmų programa, atspindinti besivystančių šalių problemas, ypatingą dėmesį skiriant Rytų partnerystės šalių problematikai.
 • Edukacines dokumentinių filmų peržiūras internetu aplankė 15 373 žiūrovų, projekto interneto svetainė www.nepatoguskinas.lt sulaukė 90 000 apsilankymų.
 • Žiniasklaidoje projektas įvairiuose kontekstuose paminėtas daugiau kaip 300 kartų, o išimtinai vystomojo bendradarbiavimo dimensija žiniasklaidoje atsispindėjo 20 publikacijų skirtingose žiniasklaidos priemonėse.
 • "Facebook" informacinė kampanija, susijusi su vystomojo bendradarbiavimo klausimais ir surengta festivalio rėmuose, pasiekė ~300 000 vartotojų. Sukurtas informacinis klipas vystomojo bendradarbiavimo tematika, kuris buvo parodytas ~16 940 festivalio filmų žiūrovų bei pasiekė 9 000 žiūrovų auditoriją socialiniuose tinkluose.
 • Surengtos 3 teminės diskusijos, kuriose internetu sudalyvavo vystomojo bendradarbiavimo politikos dalyviai ir ekspertai.
2019 m. Visuomenės informavimo projektai

 

Bendradarbiavimo sritis

Projekto pavadinimas

Vykdytojas

Skirtos lėšos

Projekto tikslai ir rezultatai

Visuomenės informavimas

Žmogaus teisių dokumentinių filmų festivalis „Nepatogus kinas 2018“

Asociacija „Lietuvos žmogaus teisių centras“

35 000 EUR

TIKSLAS:  Organizuoti 12-jį kino festivalį, skiriant didelį dėmesį žmogaus teisių užtikrinimo problematikai ir ES Rytų partnerystės šalių šiandieniniams iššūkiams, kurių sprendimui gali būti panaudota vystomojo bendradarbiavimo parama. Nemaža Lietuvos visuomenės dalis, ypač jaunimas, bus supažindinta su vystomojo bendradarbiavimo svarba ir nauda, skatinant visuomenę įsitraukti į veiklas. 

REZULTATAI:

 • 30 dokumentinių filmų programa, atspindinti besivystančių šalių problemas;
 • Edukacinės dokumentinių filmų peržiūros 12-oje Lietuvos miestų;
 • 4 apskritojo stalo diskusijos su vystomojo bendradarbiavimo politikos dalyviais ir ekspertais (apie 200 dalyvių);
 • 20 susitikimų su 10 projekto dalyvių iš užsienio šalių (apie 400 dalyvių);
 • Tiesiogiai į projekto veiklas bus įtraukta ne mažiau kaip 70 jaunimo savanorių;
 • Filmų moksleiviams pristatymus 3-juose miestuose (Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje) aplankys ne mažiau kaip 10 skirtingų mokyklų pedagogų ir moksleivių (ne mažiau kaip 500 dalyvių);
 • Mokykloms skirtos platformos „Nepatogaus kino klasė“ turinys bus papildytas 3 filmais (penkerių metų laikotarpiui), kurie bus prieinami mokytojams kasdieniniame darbe su moksleiviais.

Žingsniai darnaus vystymosi link

Asociacija ,,LITDEA“

14 710 EUR

TIKSLAS: Didinti jaunimo paramą vystomojo bendradarbiavimo politikai ir įgalinti mokyklų mokytojus dirbti su vyresnių klasių (10-12 kl.) moksleiviais Jungtinių Tautų darnaus vystymosi temomis, siekiant parengti darnaus vystymosi ambasadorius.

REZULTATAI:

 • Paruošta 6 ak. val. vidinių mokymų programa mokytojams, kurios metu mokytojai kuria darnaus vystymosi politikos tikslų temos integraciją į savo dalykų programas;
 • Pravesti 12 ak. val. mokymai, kuriuose sudalyvavo ne mažiau kaip 20 mokytojų. Mokymuose dalyvavę mokytojai geba apibūdinti darnaus vystymosi tikslus ir yra pasirengę metodiškai įtraukti temą į ugdymo turinį;
 • Surengti 5 renginiai atrinktose mokyklose, kuriose darnaus vystymosi ambasadoriai pristatys darnaus vystymosi tikslus 15-os moksleivių grupėms;
 • Parengta 6 mėn. „Žingsniai darnaus vystymosi link“ programa, kurią sudaro stovykla-seminaras, 2 seminarai, 2 mokymai ir grupių susitikimai;
 • Įgyvendinti 12 ak. val. mokymai jaunimo grupėms, kurių metu plėtojama aplinkosaugos temos bei ieškoma sprendimų, kuriuos grupės vėliau pasiūlys bendruomenėms;
 • Įgyvendinta 12 ak. val. programa jaunimo grupei, kurios metu plėtojamos pagalbos besivystančioms šalims temos, susipažįstama su savanoriais, kuriami kampanijų planai, kuriuos vėliau jaunimo grupės pritaikys savo bendruomenėse;
 • Įgyvendinta 12 ak. val. programa jaunimo grupei, darnaus vystymosi ambasadoriams, kurių metu įvertinti projekto pasiekimai, asmeniniai mokymosi rezultatai bei kuriami pasiūlymai ateities projektams;
 • Mokyklose surengti 5 renginiai darnaus vystymosi temomis bent 10-ies asmenų grupėms.

Pasaulis ir aš

Lietuvos vaikų ir jaunimo centras

6 111 EUR

TIKSLAS: Parengti darnaus vystymosi tikslų viešinimo kampaniją ir pristatyti jaunimui darnaus vystymosi tikslus iki 2030 m. bei Lietuvos ir kitų pasaulio šalių įsipareigojimus juos įgyvendinant.

REZULTATAI:

 • Suorganizuota 1 viktorina ir 1 protmūšis (į konkursų organizavimą įsitrauks ne mažiau 50 ugdymo įstaigų ir maždaug 1200 moksleivių, o mokyklų nugalėtojai bus pakviesti į Globalaus jaunimo festivalį);
 • Suorganizuotos 5 interaktyvios praktinės paskaitos apie darnaus vystymosi naudą moksleiviams įvairiose Lietuvos vietose (planuojamas dalyvių skaičius – 500);
 • Suorganizuotas rašinių konkursas vyresnių klasių moksleiviams darnaus vystymosi tema (numatomas dalyvių skaičius – 300);
 • Suorganizuotas Globalaus jaunimo festivalis: jo metu vyks mažiausiai 10 praktinių sesijų apie darnaus vystymosi tikslus ir naudą, bus apdovanoti anksčiau skelbtų konkursų nugalėtojai (renginio dalyvių skaičius – 1000).

Darnaus vystymosi tikslai 2030

Nacionalinė nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų platforma (NNVBO Platforma)

15 000 EUR

TIKSLAS: Stiprinti visuomenės, ypač jaunimo, žinias apie vystomąjį bendradarbiavimą ir skatinti dalyvavimą siekiant Darnaus vystymosi darbotvarkės ir tikslų iki 2030 m. įgyvendinimo.

REZULTATAI:

 • Surengti 2 instruktorių mokymų („train-the-trainer“) kursai (planuojamas dalyvių skaičius – 30 asm.);
 • Surengti 2 Forumo teatro vaidinimai pagal pasirinktą Darnaus vystymosi tikslų temą (planuojamas dalyvių skaičius - 80);
 • Suorganizuotas 1 hakatonas studentams (dalyvių skaičius – 25) ieškant konkrečių sprendimų su Darnaus vystymosi tikslais susijusiems iššūkiams spręsti;
 • Surengta viešinimo kampanija „DVT savaitė“;
 • 4 dalyviams organizuota GLEN stažuotės programa;
 • Suorganizuota 2 ekspertų savanorių veikla šalyse – partnerėse.
Pasaulis po vienu stogu

Nacionalinė nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų

platforma (NNVBO)

32.000  EUR ( 2016 m. – 10 000 EUR, 2017 m. 18 000 EUR, 2018 m. – 4000 EUR)

TIKLSLAS: pristatyti Lietuvos visuomenei Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus iki 2030 m., Lietuvos ir kitų išsivysčiusių pasaulio šalių įsipareigojimus juos įgyvendinti, Lietuvos piliečių vaidmenį ir galimybes įsitraukti įgyvendinant šiuos tikslus, didinti Lietuvos visuomenės informuotumą bei palaikymą vystomojo bendradarbiavimo politikai.

REZULTATAI:

 • Darnaus vystymosi tikslai buvo viešinami Facebook socialiniame tinkle ir regioninėje Tauragės TV – sukurtos teminės užsklandos, vyko diskusijos, viktorinos.
 • GLEN (Global Education Network of Young Europeans) savanorių programose dalyvavę Lietuvos savanoriai, 2017 m. padėję vykdyti  vystomojo bendradarbiavimo projektus besivystančiose šalyse ( Indijoje ir Ganoje) ir ekspertai savanoriai, dirbę projekto vykdytojo šalyse – partnerėse (Ugandoje ir Nepale) viešino savo veiklas ir patirtį LRT, „Lietuvos žinios“ ir kituose jaunimo susitikimuose ir protmūšių renginiuose .
 • Dalyvauta LITEXPO „Studijos 2018“ parodoje ir festivalyje „ Afrikos dienos“.
2018 m. Visuomenės informavimo projektai

Bendradarbiavimo sritis

Projekto pavadinimas

Vykdytojas

Skirtos lėšos

Projekto tikslai ir rezultatai

Visuomenės informavimas

Žmogaus teisių dokumentinių filmų festivalis „Nepatogus kinas 2018“

Asociacija „Lietuvos žmogaus teisių centras“

35 000 EUR

TIKSLAS:  Organizuoti 12-jį kino festivalį, skiriant didelį dėmesį žmogaus teisių užtikrinimo problematikai ir ES Rytų partnerystės šalių šiandieniniams iššūkiams, kurių sprendimui gali būti panaudota vystomojo bendradarbiavimo parama. Nemaža Lietuvos visuomenės dalis, ypač jaunimas, bus supažindinta su vystomojo bendradarbiavimo svarba ir nauda, skatinant visuomenę įsitraukti į veiklas. 

REZULTATAI:

 • 30 dokumentinių filmų programa, atspindinti besivystančių šalių problemas;
 • Edukacinės dokumentinių filmų peržiūros 12-oje Lietuvos miestų;
 • 4 apskritojo stalo diskusijos su vystomojo bendradarbiavimo politikos dalyviais ir ekspertais (apie 200 dalyvių);
 • 20 susitikimų su 10 projekto dalyvių iš užsienio šalių (apie 400 dalyvių);
 • Tiesiogiai į projekto veiklas bus įtraukta ne mažiau kaip 70 jaunimo savanorių;
 • Filmų moksleiviams pristatymus 3-juose miestuose (Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje) aplankys ne mažiau kaip 10 skirtingų mokyklų pedagogų ir moksleivių (ne mažiau kaip 500 dalyvių);
 • Mokykloms skirtos platformos „Nepatogaus kino klasė“ turinys bus papildytas 3 filmais (penkerių metų laikotarpiui), kurie bus prieinami mokytojams kasdieniniame darbe su moksleiviais.

Žingsniai darnaus vystymosi link

Asociacija ,,LITDEA“

14 710 EUR

TIKSLAS: Didinti jaunimo paramą vystomojo bendradarbiavimo politikai ir įgalinti mokyklų mokytojus dirbti su vyresnių klasių (10-12 kl.) moksleiviais Jungtinių Tautų darnaus vystymosi temomis, siekiant parengti darnaus vystymosi ambasadorius.

REZULTATAI:

 • Paruošta 6 ak. val. vidinių mokymų programa mokytojams, kurios metu mokytojai kuria darnaus vystymosi politikos tikslų temos integraciją į savo dalykų programas;
 • Pravesti 12 ak. val. mokymai, kuriuose sudalyvavo ne mažiau kaip 20 mokytojų. Mokymuose dalyvavę mokytojai geba apibūdinti darnaus vystymosi tikslus ir yra pasirengę metodiškai įtraukti temą į ugdymo turinį;
 • Surengti 5 renginiai atrinktose mokyklose, kuriose darnaus vystymosi ambasadoriai pristatys darnaus vystymosi tikslus 15-os moksleivių grupėms;
 • Parengta 6 mėn. „Žingsniai darnaus vystymosi link“ programa, kurią sudaro stovykla-seminaras, 2 seminarai, 2 mokymai ir grupių susitikimai;
 • Įgyvendinti 12 ak. val. mokymai jaunimo grupėms, kurių metu plėtojama aplinkosaugos temos bei ieškoma sprendimų, kuriuos grupės vėliau pasiūlys bendruomenėms;
 • Įgyvendinta 12 ak. val. programa jaunimo grupei, kurios metu plėtojamos pagalbos besivystančioms šalims temos, susipažįstama su savanoriais, kuriami kampanijų planai, kuriuos vėliau jaunimo grupės pritaikys savo bendruomenėse;
 • Įgyvendinta 12 ak. val. programa jaunimo grupei, darnaus vystymosi ambasadoriams, kurių metu įvertinti projekto pasiekimai, asmeniniai mokymosi rezultatai bei kuriami pasiūlymai ateities projektams;
 • Mokyklose surengti 5 renginiai darnaus vystymosi temomis bent 10-ies asmenų grupėms.

Pasaulis ir aš

Lietuvos vaikų ir jaunimo centras

6 111 EUR

TIKSLAS: Parengti darnaus vystymosi tikslų viešinimo kampaniją ir pristatyti jaunimui darnaus vystymosi tikslus iki 2030 m. bei Lietuvos ir kitų pasaulio šalių įsipareigojimus juos įgyvendinant.

REZULTATAI:

 • Suorganizuota 1 viktorina ir 1 protmūšis (į konkursų organizavimą įsitrauks ne mažiau 50 ugdymo įstaigų ir maždaug 1200 moksleivių, o mokyklų nugalėtojai bus pakviesti į Globalaus jaunimo festivalį);
 • Suorganizuotos 5 interaktyvios praktinės paskaitos apie darnaus vystymosi naudą moksleiviams įvairiose Lietuvos vietose (planuojamas dalyvių skaičius – 500);
 • Suorganizuotas rašinių konkursas vyresnių klasių moksleiviams darnaus vystymosi tema (numatomas dalyvių skaičius – 300);
 • Suorganizuotas Globalaus jaunimo festivalis: jo metu vyks mažiausiai 10 praktinių sesijų apie darnaus vystymosi tikslus ir naudą, bus apdovanoti anksčiau skelbtų konkursų nugalėtojai (renginio dalyvių skaičius – 1000).

Darnaus vystymosi tikslai 2030

Nacionalinė nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų platforma (NNVBO Platforma)

15 000 EUR

TIKSLAS: Stiprinti visuomenės, ypač jaunimo, žinias apie vystomąjį bendradarbiavimą ir skatinti dalyvavimą siekiant Darnaus vystymosi darbotvarkės ir tikslų iki 2030 m. įgyvendinimo.

REZULTATAI:

 • Surengti 2 instruktorių mokymų („train-the-trainer“) kursai (planuojamas dalyvių skaičius – 30 asm.);
 • Surengti 2 Forumo teatro vaidinimai pagal pasirinktą Darnaus vystymosi tikslų temą (planuojamas dalyvių skaičius - 80);
 • Suorganizuotas 1 hakatonas studentams (dalyvių skaičius – 25) ieškant konkrečių sprendimų su Darnaus vystymosi tikslais susijusiems iššūkiams spręsti;
 • Surengta viešinimo kampanija „DVT savaitė“;
 • 4 dalyviams organizuota GLEN stažuotės programa;
 • Suorganizuota 2 ekspertų savanorių veikla šalyse – partnerėse.
Pasaulis po vienu stogu

Nacionalinė nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų

platforma (NNVBO)

32.000  EUR ( 2016 m. – 10 000 EUR, 2017 m. 18 000 EUR, 2018 m. – 4000 EUR)

TIKLSLAS: pristatyti Lietuvos visuomenei Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus iki 2030 m., Lietuvos ir kitų išsivysčiusių pasaulio šalių įsipareigojimus juos įgyvendinti, Lietuvos piliečių vaidmenį ir galimybes įsitraukti įgyvendinant šiuos tikslus, didinti Lietuvos visuomenės informuotumą bei palaikymą vystomojo bendradarbiavimo politikai.

REZULTATAI:

 • Darnaus vystymosi tikslai buvo viešinami Facebook socialiniame tinkle ir regioninėje Tauragės TV – sukurtos teminės užsklandos, vyko diskusijos, viktorinos.
 • GLEN (Global Education Network of Young Europeans) savanorių programose dalyvavę Lietuvos savanoriai, 2017 m. padėję vykdyti  vystomojo bendradarbiavimo projektus besivystančiose šalyse ( Indijoje ir Ganoje) ir ekspertai savanoriai, dirbę projekto vykdytojo šalyse – partnerėse (Ugandoje ir Nepale) viešino savo veiklas ir patirtį LRT, „Lietuvos žinios“ ir kituose jaunimo susitikimuose ir protmūšių renginiuose .
 • Dalyvauta LITEXPO „Studijos 2018“ parodoje ir festivalyje „ Afrikos dienos“.
2017 m. Visuomenės informavimo projektai

Bendradarbiavimo sritis

Projekto pavadinimas

Vykdytojas

Skirtos lėšos

Projekto tikslai ir rezultatai

Visuomenės informavimas

Žmogaus teisių dokumentinių filmų festivalis "Nepatogus kinas 2017"

Asociacija „Lietuvos žmogaus teisių centras“

29 832,44 EUR

TIKSLAS: Organizuoti 11–jį žmogaus teisių dokumentinių filmų festivalį, skiriant didelį dėmesį migracijos tematikai ir Europos Sąjungos Rytų partnerystės šalių problemoms, kurių sprendimui gali būti panaudota vystomojo bendradarbiavimo parama. Festivalio metu bus įgyvendinama edukacinė programa, kurioje didelis dėmesys bus skiriamas jaunimui.

REZULTATAI:

 • Suformuota aukštos meninės vertės 54 dokumentinių filmų programa, filmai parengti rodymui 12-oje Lietuvos miestų – įvyko 218 seansų, kuriose dalyvavo 15685 žiūrovų. Moksleiviams pristatyti atrinkti filmai 4 miestuose (Vilniuje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Klaipėdoje).
 • Projekto veiklų paviešinimui įgyvendinta viešinimo kampanija:

- vasaros mėnesiais buvo suorganizuotos 6 kino po atviru dangumi peržiūros Kauno, Klaipėdos miestų gyventojams ir įvairioms moksleivių organizacijoms mažesniuose miestuose, jose kartu su filmu pristatytas ir 11-asis festivalis;

- festivalis viešintas Facebook paskyroje (įrašai rugsėjo-lapkričio mėnesiais pasiekė beveik 800 000 perskaitymų);

- bendradarbiauta su regionine žiniasklaida: inicijuoti straipsniai ir įvairaus pobūdžio reklaminiai įrašai ir maketai leidiniuose. Straipsniai apie festivalio veiklas skelbti aštuoniose internetinėse ir spausdintose regionų žiniasklaidos priemonėse;

- festivalis viešintas festivalio svetainėje (ji sulaukė 31 tūkstančio unikalių vartotojų, o visas parodymų skaičius siekė beveik 55 tūkstančius);

- festivalio anonsas parodytas 17 festivalio vietų 12-oje Lietuvos miestų;

 • Suorganizuoti 23 įvairūs teminiai informaciniai renginiai, tarp kurių: 4 apskritojo stalo diskusijos, 12 festivalio žiūrovų susitikimų su filmų kūrėjais – viso 25 svečiai iš 18 užsienio šalių, kiti renginiai, tokie kaip parodos, kūrybinės dirbtuvės, dokumentiniai multimedijos pristatymai ir kt.
 • Į projekto veiklas per visą Lietuvą buvo įtraukta per 100 jaunimo savanorių, kurie susipažino su projekto veiklomis pasisėmė patirties, gilinosi į problematiką.
Jaunimo švietimas apie JT Darnaus vystymosi tikslus (DVT) iki 2030 m.: DVT'30 jaunimas Nacionalinė nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų platforma (NNVBO) 17 996,98 EUR

TIKSLAS: pristatyti jaunimui darnaus vystymosi tikslus iki 2030 metų, Lietuvos ir kitų pasaulio šalių įsipareigojimus juos įgyvendinti bei didinti jaunimo paramą vystomojo bendradarbiavimo politikai ir darnaus vystymosi tikslų  įgyvendinimui.

REZULTATAI:

 • Paruošti ir suorganizuoti 2 žinių konkursai 21 Lietuvos mokykloje, viena viktorina LRT laidoje „Tūkstantmečio vaikai“,
 • Parengta 10 interaktyvių diskusijų apie Darnaus vystymosi tikslus ir kitas vystomojo bendradarbiavimo aktualijas Forumo teatro spektaklių metodu.
 • Suorganizuotas praktinis užsiėmimas – hakatonas, kurio metu dalyviai buvo supažindinti su Darnaus vystymosi tikslais, jų problematika bei svarba ir kūrė sprendimus, galinčius prisidėti prie Darnaus vystymosi tikslų pasiekimo.
 • Suorganizuoti du dviejų dienų praktiniai mokymai švietimo įstaigose Kazlų Rūdoje ir Prienuose, supažindinant su Darnaus vystymosi tikslais bei vystomuoju bendradarbiavimu bei galimybėmis prasmingai įsijungti.
 • Parengta ir išplatinta viešinimo atributika (marškinėliai ir informaciniai bukletai, leidinys „Darnaus vystymosi tikslai“.
 • Suorganizuotas viešinimo renginys diskusija – koncertas „Darnaus vystymosi tikslai ir vystomasis bendradarbiavimas“ Vilniuje ir Kaune.
Pasaulis po vienu stogu Nacionalinė nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų platforma (NNVBO) 32.000  Eur ( 2016 m. – 10 000 Eur, 2017 m. 18 000 Eur, 2018 m. – 4000 Eur)

TIKLSLAS: pristatyti Lietuvos visuomenei Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus iki 2030 m., Lietuvos ir kitų išsivysčiusių pasaulio šalių įsipareigojimus juos įgyvendinti, Lietuvos piliečių vaidmenį ir galimybes įsitraukti įgyvendinant šiuos tikslus, didinti Lietuvos visuomenės informuotumą bei palaikymą vystomojo bendradarbiavimo politikai.

REZULTATAI:

 • Parengta 12 reklaminių interaktyvių diskusijų ir 5 viktorinos Facebook socialiniame tinkle, 13 viktorinų FM Alytaus radijas.
 • Apmokyti 2 savanoriai vykimui pagal GLEN (Global Education Network of Young Europeans) savanorių programas padėti vykdyti vystomojo bendradarbiavimo projektus besivystančiose šalyse – Indijoje ir Ganoje.
 • Du ekspertai savanoriai su didesne nei 5 metų patirtimi vyko į Ugandą ir Nepalą vykdyti trumpalaikius savanorystės projektus (pagal EU AID Volunteers metodą – Senior volunteers).
 • Suorganizuoti savanorių veiklų rezultatų viešinimo renginiai.
 • Dalyvauta kampanijoje „Už saugią Lietuvą“ nevyriausybinių organizacijų Kalėdų mugėje.
Vystomojo bendradarbiavimo internetinė TV

VšĮ „Kūrybos ir inovacijų laboratorija“

5 325 EUR

TIKSLAS: Inovatyvia ir patrauklia forma suteikti jauniems žmonėms žinių ir gebėjimų prisidėti prie darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo, kuriant interaktyvias internetinės televizijos laidas.

REZULTATAI:

 • Sukurtas 390 ugdymo įstaigų (adresatų, kuriems siunčiami elektroniniai laiškai) tinklas, dalyvavęs projekto metu įgyvendinamose veiklose.
 • Sukurtos 4 internetinės televizijos laidos (po 40 min.) vystomojo bendradarbiavimo tema siekiant, kad medžiagą būtų galima naudoti ugdymo įstaigose pamokų metu. Informacija paviešinta Iššūkių TV Youtube kanale bei Facebook paskyrose.
 • Paskelbti 9 video ir 4 foto iššūkiai vystomojo bendradarbiavimo temomis. Iššūkių TV Youtube kanalui atsiųsta 20 moksleivių darbų.
2016 m. Visuomenės informavimo projektai

Bendradarbiavimo sritis

Projekto pavadinimas

Vykdytojas

Skirtos lėšos

Projekto tikslai ir rezultatai

Visuomenės informavimas

Žmogaus teisių kino festivalis „Nepatogus kinas 2016“

Asociacija „Lietuvos žmogaus teisių centras“

30.000 EUR

TIKSLAS: informuoti ir šviesti Lietuvos visuomenę ir ypač jaunimą, apie socialinius iššūkius, su kuriais susiduria migrantų ir pabėgėlių kilmės valstybės (Vidurio Rytų valstybės, Šiaurės Afrikos šalys, Afganistanas) ir atskleisti Europos Rytų partnerystės šalių visuomenių problemas, kurių sprendimui gali būti panaudota Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo parama.

REZULTATAI:

 • organizuotas jubiliejinis 10-asis kino festivalis „Nepatogus kinas“, kurio globėjas 2016 m. – Užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius (52 dokumentinių filmų programa rodyta 11-oje Lietuvos miestų, organizuota 190 filmų peržiūrų, sulaukta virš 12 000 lankytojų, kurių trečdalį sudarė ne sostinės žiūrovai);
 • projektas viešintas žiniasklaidos priemonėse: straipsniai interneto portaluose, dienraščiuose, žurnaluose, Lietuvos radijo ir televizijos laidose, atnaujintas festivalio tinklapis www.nepatoguskinas.lt aplankytas daugiau nei 52 000 kartų, išaugo festivalio „Facebook“ paskyros sekėjų auditorija (+2400);
 • organizuota 18 teminių renginių (11 diskusijų žmogaus teisių ir vystomojo bendradarbiavimo temomis, 2 kūrybinės dirbtuvės, dviejų parodų pristatymai Vilniuje, Kaune, Varėnoje, du spektakliai bei  interaktyvus seminaras pedagogams „Dokumentinis kinas mokyklose“, seminaras kino iniciatyvų mokyklose autoriams, valstybės institucijų atstovams „Kino edukacija mokyklose“), kuriuose dalyvavo 27 kviestiniai svečiai iš 20 valstybių; Vilniuje ir Kaune surengti 34 susitikimai su filmų kūrėjais;
 • organizuotos specialios filmų vaikams peržiūros su diskusijomis ir filmų aptarimais, skirtos moksleiviams, kuriose dalyvavo 1067 moksleiviai iš 20 mokyklų (Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių), paleista speciali internetinė platforma www.nepatogauskinoklase.lt, kurioje užsiregistravę mokytojai gali nemokamai su moksleiviais žiūrėti dokumentinius filmus ir naudotis metodine filmų aptarimo medžiaga (jau užsiregistravo virš 200 mokytojų);
 • Projekto veiklose talkino gausi jaunimo savanorių komanda (virš 130).

Pasaulis po vienu stogu

Nacionalinė nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų platforma (NNVBO Platforma)

10.000 EUR

TIKLSLAS: pristatyti Lietuvos visuomenei Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi tikslus iki 2030 m. (DVT), Lietuvos ir kitų išsivysčiusių pasaulio šalių įsipareigojimus juos įgyvendinti, Lietuvos piliečių vaidmenį ir galimybes įsitraukti įgyvendinant šiuos tikslus, didinti Lietuvos visuomenės informuotumą bei palaikymą vystomojo bendradarbiavimo politikai.

REZULTATAI:

 • parengta ir pagaminta viešinimo medžiaga: marškinėliai, plakatai bei skrajutės su projekto informacija ir DVT, sukurtos interneto svetainių ir Facebook paskyrų užsklandos;
 • informacija apie DVT, projektą ir jo veiklas skelbiama http://www.pagalba.org/lt/pasaulispo1stogu/pasaulispo1stogu, taip pat NNVBO Platformos narių ir partnerių interneto svetainėse ir Facebook paskyrose, publikuotos DVT žinutės, kurios pasiekė iki 2800 Facebook vartotojų;
 • NNVBO Platformos Facebook paskyroje sukurta internetinė viktorina apie DVT;
 • Kartu su Alytaus Europe Direct centru sutarta bendrai surengti 10 radijo viktorinų nuo 2017 metų, užmegzti ryšiai su regioninėmis radijo ir TV stotimis Tauragėje, Marijampolėje, Visagine;
 • Bendradarbiaujant su Tarptautine savanorių programa GLEN atrinkti 2 projektai, į kuriuos bus siunčiami savanoriai: bendruomenės stiprinimo projektas Indijoje (ekologija, švietimas) ir kaimo vietovių vystymas Ganoje (kultūra, turizmas);
 • Surengti 3 renginiai/akcijos: renginys apie savanorystę Vilniuje, paskaita Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos suaugusiųjų mokymosi savaitės metu Panevėžyje, paskaita VU TSPMI, kurių metu tiesiogiai pasiekta apie 200 žmonių, netiesiogiai - apie 500 žmonių;
 • Gruodžio mėn. dalyvauta NVO Kalėdinėje mugėje ir Ugdymo plėtros centro interneto TV laidoje.

Vienas pasaulis

UAB Diena Media News

15.000 EUR

TIKSLAS: Skatinti visuomenės domėjimąsi vystomuoju bendradarbiavimu pristatant Kauno ir Klaipėdos regionų visuomenei Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politikos veiklą ir rezultatus.

REZULTATAI:

 • parengtos 8 šeštadieninės rubrikos „Vienas Pasaulis“ dienraščiuose „Kauno diena“, „Klaipėda“ ir savaitraštyje „Klaipėda“ rusų kalba temomis - humanitarinė pagalba, aukštasis mokslas Baltarusijoje, pasaulio baltarusiai, Darnaus vystymosi tikslai, ES Dvynių programa, globalusis švietimas ir kitomis;
 • rubrikos viešintos „Kauno diena“ ir „Klaipėda“  portaluose, taip pat http://www.diena.lt/raktazodziai/vienas-pasaulis;
 •  surengtos 2 interaktyvios internetinės diskusijos globaliojo švietimo ir „Nepatogaus kino“ festivalio klausimais;
 • informacija apie Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos ir Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo veiklą ir projektus pasiekė 413 000 laikraščių ir portalų skaitytojų auditoriją.

Pasaulis vienas.

Apie vystomąjį bendradarbiavimą

VšĮ Media medis 8.030 EUR

TIKSLAS: informuoti ir šviesti visuomenę apie vystomojo bendradarbiavimo svarbą, jo tikslus, supažindinti su Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo vykdomais projektais bei jų rezultatais.

REZULTATAI:

 • parengta 10 vystomojo bendradarbiavimo projektų aprašymų, kurių pagrindu 3 Lietuvos dailininkai sukūrė 10 komiksų ciklą, atliko jo maketavimo ir dizaino darbus;
 • komiksai atspausdinti popierinių padėkliukų formate (viso 20 000 egz.), kurie platinti kavinėse „Charlie pizza“ Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje, ,„Caif cafe“ Vilniuje , „Don Simon“ ir „Picnic bistro“ Vilniuje.
 • parengta ir išleista komiksų knygelė „Pasaulis vienas“, kuri perduota Lietuvos nacionalinei bibliotekai ir platinta kavinėse (viso 200 egz.);
 • komiksų ciklas publikuotas Delfi.lt portale: http://www.delfi.lt/multimedija/pasaulis_vienas/pasaulis-vienas-kaip-ji-keicia-lietuva.d?id=70091304
 • sukurta speciali Facebook paskyra „Pasaulis vienas“ https://www.facebook.com/pasaulisvienas/, kurioje kas mėnesį skelbtos 8 žinutės su viktorinomis, konkursais, projekto nuotraukomis ir nuoroda į Delfi.lt; Facebook‘e užsakyta 10 aktualiausių žinučių reklama, visa žinučių peržiūra siekė 43 000 kartų.

Europos diena vystymuisi - Gerosios pasaulio žinios: MES TURIME PLANĄ

Nacionalinė nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų platforma (NNVBO Platforma)

3.000 EUR

(Europos Komisijos kofinansavimas 3.270, 77 EUR)

TIKSLAS: didinti visuomenės informuotumą ir švietimą apie vystomojo bendradarbiavimo svarbą, tikslus ir aktualijas, bei skatinti Lietuvos visuomenės aktyvesnį dalyvavimą vystomojo bendradarbiavimo politikos įgyvendinime.

REZULTATAI:

 • atrinkta ir apmokyta 130 savanorių Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje, Šiauliuose;
 • rugsėjo 9 d. viešinimo kampanija „Gerosios pasaulio žinios“ organizuota Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje, Šiauliuose ir rugsėjo 29 d. Vilniuje, kurių metu savanoriai išdalino 9 800 laikraščio „Gerosios pasaulio žinios“ egzempliorių: http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/geros-jto-zinios-skelbimui-rinkimai-nesutrukde-56-694055;
 • paroda „Pasaulis tavo akimis“ eksponuota rugsėjo ir spalio mėn. Lietuvos vaikų ir jaunimo centre, kurią pamatė per 3 000 lankytojų; paroda „Siera Leonės deimantai“ eksponuota rugsėjo mėn. Panevėžio Jaunuolių dienos centre, kurią pamatė per 2 000 lankytojų;
 • parengtos metodinės rekomendacijos pedagogams pateiktos 50 mokyklų, pamokos pravestos įvairaus amžiaus 1687 moksleiviams;
 • Publikuotos žinutės su #GerosiosPasaulioZinios, #DVTikslai, #SDGs Facebook rugsėjo 5-30 d., kurios peržiūrėtos 14 000 kartų, sukurta speciali kampanijos paskyra;
 • Parengta viktorina „Pasaulio smegenautojai“, kurioje dalyvavo 97 dalyviai iš Lietuvos, Belgijos, JAV, Australijos, JK, Italijos, Slovėnijos, Ukrainos, 708 žmonės susidomėjo žaidimu (puslapiu);
 • Pasiūta ir savanoriams išdalinta 217 marškinėlių ir 250 maišelių, pagaminta 18 DVT plakatų;
 • Video filmukas „Global Goals: Darnaus vystymosi tikslai“ demonstruotas 29 260 kartų Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių viešajame transporte ir 20 kartų Lietuvos geležinkelių traukiniuose: https://www.youtube.com/watch?v=jG3hsDrG_04;
 • Viešinimo kampanija pristatyta LRT radijo laidoje „Ryto garsuose“ rugsėjo 9 d., pranešimas spaudai ir straipsniai apie viešinimo kampaniją išplatinti 156 žurnalistams ir laikraščių bei portalų redakcijoms.
Vystomojo bendradarbiavimo specialistų rengimas Lietuvoje: bakalauro programa (anglų kalba) „Tarptautinės politikos ir vystymo studijos“ VDU Politikos ir diplomatijos fakultete

Vytauto Didžiojo universitetas

10.000 EUR

TIKSLAS: skatinti VDU Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto bakalauro programos anglų kalba „Tarptautinės politikos ir vystymo studijos“ tarptautiškumą pritraukiant studentus iš Rytų Partnerystės šalių.

REZULTATAI:

 • suteikta finansinė parama jaunimui iš Rytų partnerystės šalių ir sudaryta galimybė jiems įgyti europinius standartus atitinkantį išsilavinimą Lietuvoje: 4 studentams iš Gruzijos ir Ukrainos padengtas mokestis už studijas ir išmokėtos kasmėnesinės stipendijos  (2015 m. rudens ir 2016 m. pavasario semestras);
 • VDU „Tarptautinės politikos ir vystymosi studijų“ programos populiarinimas tarp Rytų Partnerystės šalių jaunimo siekiant kurti glaudesnius santykius tarp Lietuvos ir Rytų Partnerystės šalių akademinių bendruomenių;
 • 2016 m. birželio mėn. 4 studentai pabaigė VDU politikos mokslų studijų krypties „Tarptautinės politikos ir vystymo studijos“ studijų programą ir įgijo politikos mokslų bakalauro laipsnį.

Globalus švietimas mokyklos gyvenime

Ugdymo plėtotės centras

4.240, 86 EUR

TIKSLAI: šviesti ir informuoti mokyklų bendruomenes apie vystomąjį bendradarbiavimą ir darnų vystymąsi; sudaryti sąlygas pritaikyti šias žinias praktikoje; viešinti globaliojo švietimo, darnaus vystymosi ir vystomojo bendradarbiavimo temas.

REZULTATAI:

 • organizuoti globaliojo švietimo mokymai 24 mokytojams iš projekte dalyvaujančių Alytaus Volungės pagrindinės ir Šiaulių r. Aukštelkės mokyklų, ir Kauno Simono Daukanto progimnazijos;
 • surengta 30 konsultacijų integruotų pamokų planų rengimo ir edukacinių veiklų planavimo ir organizavimo mokyklose klausimais;
 • pravestos 6 edukacinės veiklos (300 dalyvių) ir 20 pamokų 1-10 klasių mokiniams (8 iš jų nufilmuotos);
 • surengtas renginys “Globalaus pilietiškumo ugdymas panaudojant medijas“ UPC parodoje “Mokykla 2016” (46 dalyviai);
 • sukurtas metodinis el. leidinys „Globalus švietimas mokyklos gyvenime“, kurį sudaro teorinė globalioji švietimo medžiaga, sąvokų aiškinimai, 9 pamokų planų pavyzdžiai; sukurti ir išleisti plakatai viešinantys Darnaus vystymosi tikslus (500 vnt.);
 • parengta tiesioginė laida „Globaliojo švietimo temų integravimo į dalykų mokymo turinį galimybės“, transliuota UPC svetainėje „Mokytojo TV“, kurioje dalyvavo projekte dalyvaujančių mokyklų mokytojai: https://www.youtube.com/watch?v=GT3KUYPTGps ;
 • projekto metu sukurta medžiaga patalpinta UPC svetainėje „Ugdymo sodas“: https://sodas.ugdome.lt/
2015 m. Visuomenės informavimo projektai

Bendradarbiavimo sritis

Projekto pavadinimas

Vykdytojas

Skirtos lėšos

Projekto tikslai ir rezultatai

Visuomenės
informavimas

Nepatogus Kinas 2015

Lietuvos žmogaus teisių centras

30.000 EUR

TIKSLAS: Atkreipti visuomenės dėmesį ir paskatinti diskusiją kaip Lietuvos visuomenė gali prisidėti prie skurdo, socialinės ir turtinės nelygybės, priverstinės migracijos problemų sprendimo besivystančiose šalyse ir iššūkių demokratijai Rytų partnerystės valstybėse įveikimo.

REZULTATAI:

 • Parengta 25 dokumentinių filmų programa, ypatingą dėmesį skiriant Šiaurės Afrikos regionui ir ES Rytų partnerystės valstybėms;
 • Edukacines dokumentinių filmų peržiūras 8 Lietuvos miestuose aplankė apie 15 000 žiūrovų;
 • Projekto interneto svetainė sulaukė 50 000 apsilankymų.
 • Projekto viešinimo klipą kino teatruose pamatė 20 000 asmenų;
 • Žiniasklaidoje pasirodė 20 įvairių publikacijų apie projekto veiklas;
 • Surengtos 4 apskritojo stalo diskusijos su vystomojo bendradarbiavimo politikos dalyviais ir ekspertais, kuriose sudalyvaus 200 asmenų;
 • Surengta 20 susitikimų su 10 projekto dalyvių iš užsienio. Susitikimuose sudalyvavo 400 žiūrovų;
 • Tiesiogiai į projekto veiklas įtraukė ne mažiau kaip 40 jaunimo savanorių;
 • Organizuotuose filmų moksleiviams pristatymus 3 didžiuosiuose miestuose (Vilnius, Šiauliai, Panevėžys) aplankė 10 skirtingų mokyklų pedagogai ir moksleiviai;
 • VB projektų nuotraukų parodą aplankė 1000 lankytojų.

Globalus švietimas mokyklos gyvenime

Ugdymo plėtotės centras

3.498,23 EUR

TIKSLAS: Šviesti ir informuoti šalies mokyklų bendruomenes apie darnaus vystymosi ir vystomojo bendradarbiavimo svarbą. Suteikti mokytojams teorinių ir praktinių žinių globalaus švietimo dėstymo klausimais

REZULTATAI:

 • Patobulinti 3 mokyklų mokymo planai, numatant bent po 2 papildomas veiklas mokyklai, įtraukiančias apie 200 žmonių;
 • Apmokyti 12 mokytojų iš 3 projekte dalyvaujančių mokyklų,
 • Parengta 18 pamokų planų, pamokos pravestos, nufilmuotos, patalpintos Youtube;
 • Parengtos praktinės rekomendacijos pristatytos el. metodiniame leidinyje.  

Viešinimo ciklas:  „Pasaulis vienas. Apie vystomąjį bendradarbiavimą"

VšĮ „Media medis"

5.000 EUR

TIKSLAS: Paprastai, aiškiai ir įdomiai pateikti kuo platesnei Lietuvos auditorijai, o ypač jaunimui, informaciją apie VB projektus. Keliamas tikslas sukurti originalų, išliekamąją vertę turintį kompleksinį turinį, kurio paskirtis būtų informuoti etapais, per tam tikrą pasirinktą laiką, vėliau parengtą medžiagą išleidžiant vienu leidiniu.


REZULTATAI:

 • Informacija apie VB projektus originalia forma (10 kompleksinių originalių publikacijų) pasiekė plačią auditoriją, tame tarpe ir jaunimą;
 • Pasiekta  900 000 skaitytojų ir socialinių tinklų auditorija;
 • Ilgalaikiam naudojimui ir galimam tiražavimui buvo parengtas visą parengtą medžiagą apibendrinantis leidinys.

Vystomojo bendradarbiavimo specialistų rengimas Lietuvoje: bakalauro programa (anglų kalba) "Tarptautinės politikos ir vystymo studijos" VDU Politikos mokslų ir diplomatijos fakultete

Vytauto Didžiojo universitetas

17380 EUR

TIKSLAS: Skatinti VDU Politikos mokslų ir Diplomatijos fakulteto bakalauro programos anglų k. „Tarptautinės politikos ir vystymo studijos" tarptautiškumą pritraukiant studentus iš Rytų partnerystės šalių.

REZULTATAI:

 • Suteikta finansinė parama jaunimui iš Rytų partnerystės šalių ir sudaryta galimybė jiems įgyti kokybišką, europinius standartus atitinkantį išsilavinimą Lietuvoje: 4 studentų iš Gruzijos ir Ukrainos mokestis už studijas ir kasmėnesinės stipendijos  (2015 m. pavasario ir rudens semestras);
 • Vykdytas VDU tarptautinės politikos ir vystymosi studijų programos populiarinimas tarp Rytų Partnerystės šalių jaunimo; kuriami glaudesni santykiai tarp Lietuvos ir Rytų partnerystės šalių akademinių bendruomenių skatinimas.

Vienas pasaulis

UAB Diena Media News

15.000 EUR

TIKSLAS: Prisidėti prie visuomenės domėjimosi VB aktualijomis, supažindinant Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos regionų gyventojų su VB aktualijomis.

REZULTATAI:

 • Parengta 14 informacinių straipsnių VB tema Diena Media News regioniniuose laikraščiuose (Kauno diena, Klaipėda, savaitraštis Klaipėda (rusų k.) ir regioniniuose portaluose: vilniausdiena.lt; kaunodiena.lt ir klaipedadiena.lt;
 • 200 000 Lietuvos regionų skaitytojų informuoti apie Lietuvos VB politiką, išaugęs susidomėjimas VB veikla;
 • Vystomojo bendradarbiavimo žinomumas padidėjęs 30 proc.
 • Palankumas VB-ui padidėję 20 proc;
 • 80 proc. nevyriausybinių organizacijų informuotos  apie VB galimybes.

„Misija-pagalba"

UAB „Žinių studija"

42.290,21 EUR

TIKSLAS: Reguliariai informuoti plačiąją visuomenė apie tarptautinės bendruomenės, ES ir Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politikos kryptis, jų tikslus ir jų įgyvendinimą vieną didžiausių auditorijų turinčią LNK TV kanalų grupės informacinėse laidose, rodomose žiūrimiausiu laiku.

REZULTATAI:

 • 2014 m. suburta projekto kūrybinė grupė ir parengta videografika skirta numatytai projekte rubrikai su užrašu „Misija - pagalba".

Europos metų vystymuisi projektai

Bendradarbiavimo sritis

Projekto pavadinimas

Vykdytojas

Skirtos lėšos

Projekto tikslai ir rezultatai

Visuomenės
informavimas

2015m. Europos metai vystymuisi. Informacijos sklaida


VšĮ Lygių galimybių plėtros centras

26.066 EUR

TIKSLAS: Informuoti Lietuvos visuomenę apie Vystomojo Bendradarbiavimo (VB) veiklą ir naudą.

REZULTATAI: 

 • Susisteminta aktuali spausdinta ir vaizdo VB medžiaga;
 • Atnaujinta VB literatūros duomenų bazė pagalba.org/biblioteka susisteminta ir anksčiau išleista medžiaga;
 • Paskelbtas informacinis-metodinis leidinys;
 • Parengti 250 vnt. paketai su 17 aktualių leidinių VB tematika;
 • Parengti paketai išplatinti Lietuvos mokykloms;
 • Surengti 10 viešųjų renginių apskričių centruose parengtai medžiagai pristatyti.

2015m. Europos metai vystymuisi: dalyvauk ir įsitrauk į vystomojo bendradarbiavimo veiklą

Nacionalinė nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų platforma

29.000 EUR

TIKSLAI:

 • Didinti visuomenės informuotumą ir švietimą apie Lietuvos ir Europos Sąjungos vystomojo bendradarbiavimo svarbą, tikslus ir aktualijas;
 • Skatinti Lietuvos visuomenės diskusijas ir dalyvavimą vystomojo bendradarbiavimo politikos įgyvendinime.

REZULTATAI:

 • 6 mėnesius rengta internetinė viktorina “Pasaulio smegenautojai” skirtingomis vystymosi temomis; dalyvavo 274 mokykla ir jaunimo NVO iš 68 Lietuvos miestų ir 7 kitų Europos šalių;
 • 26-iose LRT televizijos laidose „Labas rytas, Lietuva“ surengtos viktorinos žiūrovams, pasiekta apie 200 000 žiūrovų auditorija; 6 viktorinos LRT radijo laidoje „Ryto garsai“, pasiekta apie 120 000 klausytojų;
 • 63 mokyklose surengti protmūšiai, kuriuose dalyvavo apie 2850 moksleivių, o lapkričio 27 d. Vilniuje vykusiame finaliniame protų kovų renginyje dalyvavo 63 komandos iš 54 mokyklų, viso 513 moksleivių;
 • Surengtos 6 paskaitos vystomojo bendradarbiavimo temomis VU Filosofijos fakultete, dalyvavo 78 studentai ir 19 Erasmus studentų; 2 studentai pradėjo savanoriauti Caritas Pabėgėlių integracijos centre; 
 • Konsultuotas 21 studentas rašantis projektinius darbus ir parengtas 21 rašto/projektinis darbas VB tematika, iš kurių 6 buvo atrinkti kaip geriausi;
 • Vilniuje ir Kaune surengtos 2 diskusijos su užsienio lektoriais, dalyvavo 100 žmonių;
 • Pravesti 6 užsiėmimai (paskaitos ir praktikumai) vystomojo bendradarbiavimo tematika Vilniaus kooperacijos ir Utenos kolegijose, dalyvavo apie 90 studentų;
 • Surengti dveji mokymai 30 mokytojų apie vystomojo bendradarbiavimo temų integravimą į dėstomų dalykų turinį;
 • Surengtas virtualaus laiško konkursas „Mano drauge iš Lietuvos, rašo tau šešiolikmetė/is iš ...“ tema, dalyvavo 74 mokyklos, parengtas 21 virtualus laiškas (9 Ukrainos, 7 Afganistano, 3 Gruzijos ir po 1 Baltarusijos ir Moldovos temomis);
 • Rašinių konkurso organizavimas vyr. klasių moksleiviams VB tematika, gauti 128 rašiniai ir 19 Lietuvos miestų (50 Ukrainos, 40 Afganistano, 20 Gruzijos ir po 9 Baltarusijos ir Moldovos temomis);
 • Surengtas fotografijos konkursas “Pasaulis tavo akimis” VB tematika. Dalyvavo 80 dalyvių, konkurso nuotraukų pagrindu surengtą parodą aplankė daugiau kaip 5200 žmonių 8 miestuose, apie konkursą ir parodą per skirtingas žiniasklaidos priemones sužinojo apie 250 000 žmonių.

2015m. Europos metai vystymuisi: žiniasklaidos vaidmuo


VšĮ Rytų Europos studijų centras

25 990,18 EUR


TIKSLAS: Žurnalistų suvokimo apie VB stiprinimas, skatinimas visuomenę labiau informuoti apie VB. Visuomenės informavimas apie Vystomojo Bendradarbiavimo (VB) veiklą ir naudą

REZULTATAI:

 • 20 žurnalistų teoriškai ir praktiškai supažindinti su VB problematika;
 • Surengtos 5 diskusijos VB tematika;
 • Parengtas 8 straipsnių VB tematika ciklas;
 • Parengti 9 TV ir radijo reportažai iš Lietuvos VB projektų Gruzijoje, Ukrainoje, Moldovoje (3 vizitai po 4 žurnalistus (į Moldovą, Ukrainą, Gruziją)).

Regioninė žiniasklaida vystomajam bendradarbiavimui

Asociacija LITDEA - Lietuvos nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų tinklas

18 000,00 EUR

TIKSLAS: Žurnalistų suvokimo apie VB stiprinimas, skatinimas visuomenę labiau informuoti apie VB. Visuomenės informavimas apie Vystomojo Bendradarbiavimo (VB) veiklą ir naudą.

REZULTATAI:

 • Su vystomuoju bendradarbiavimu ir jo problematika supažindinti 12 regioninių leidinių žurnalistų;
 • Regioninėje spaudoje ir televizijose paviešinti 12 pranešimų VB temomis;
 • Sustiprėję bendradarbiavimo ryšiai ir bendradarbiavimo VB klausimais galimybės tarp vietinių savivaldos institucijų, NVO ir žiniasklaidos atstovų;
 • VB klausimais rašantiems žurnalistams parengtas vadovas el. formate ir 50 spausdintų egzempliorių.

2015m. Europos metai vystymuisi. Geros valios ambasadoriai „Žinia Lietuvai"

VšĮ Baltijos labdaros fondas

22 191,00 EUR

TIKSLAS: Žymių visuomenės veikėjų pagalba skatinti dialogą su visuomene apie vystomojo bendradarbiavimo tikslus ir svarbą bei Europos Sąjungos ir Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo veiklą ir pasiekimus

REZULTATAI:

 • Atrinkti 5 geros valios ambasadoriai, parengtas jų renginių kalendorius, užtikrinta logistika, susitikimams su visuomene parengta pristatomoji medžiaga;
 • Ambasadoriai dalyvavo 35 renginiuose vystomojo bendradarbiavimo klausimais (po 5-7 renginius kiekvienas ambasadorius); dalyvaujant ambasadoriams renginiai vyko Vilniuje, Kaune, Šakiuose, Alytuje, Plungėje, Kaišiadoryse, Širvintose. Ambasadoriai susitiko su moksleiviais, studentais, dėstytojais, dalyvavo miesto renginiuose, diskusijose savivaldybėse ir susitikimuose su miestelių ir kaimo bendruomenėmis Ignalinos, Vilkaviškio, Plungės ir Utenos rajonuose;
 • Renginiuose pristatyti Europos metams vystymuisi parengti leidinių apie vystomąjį bendradarbiavimą paketai, demonstruota fotokonkurso „Pasaulis tavo akimis“ dalyvių fotografijų iš besivystančių šalių paroda.

2015m. Europos metai vystymuisi: internetinės svetainės administravimas ir priežiūra

Nacionalinė nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų platforma

14.000 EUR

TIKSLAS: Didinti Lietuvos visuomenės informuotumą ir švietimą apie vystomojo bendradarbiavimo svarbą, jo tikslus ir pasiekimus bei 2015 m. Europos metų vystymuisi veiklą Lietuvoje.

REZULTATAI:

 • Kiekvieną savaitę atnaujinta Europos metų vystymuisi svetainės www.eyd2015.eu lietuviška paskyra; informaciją teikė 9 oficialūs svetainės partneriai ir kitos organizacijos; 
 • Svetainėje paskelbta 210 informacinių pranešimų, publikuoti 5  teminiai straipsniai susiję su Europos metų vystymuisi teminiais mėnesiais;
 • Svetainės nuoroda viešinta 16 socialinių partnerių interneto svetainėse;
 • Svetainė reguliariai viešinta publikuojant nemokamas ir mokamas žinutes ir banerius NNVBO platformos Facebook puslapyje ir grupėje; mokamos žinutės 5 kartus pasiekė 10.000 – 17.000 Facebook vartotojų auditorija.

2015m. Europos metų vystymuisi viešinimo kampanija

VšĮ Autoriai

14.966,59 EUR

TIKSLAS: Informuoti Lietuvos visuomenę apie 2015 m. Europos metų vystymuisi (EYD) renginius, dalyvavimo juose galimybes bei pristatyti aktualią informaciją apie Lietuvos ir Europos Sąjungos vystomąjį bendradarbiavimą.

REZULTATAI:

 • 5 mėn. LRT ir LRT Kultūra kanalais transliuotas į lietuvių kalbą išverstas oficialus Europos metų vystymuisi informacinis vaizdo klipas (335 kartai), pasiekta auditorija - daugiau nei 2 mln. žiūrovų;
 • 2 savaites informacinis vaizdo klipas transliuotas viešajame transporte Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje, pasiekta auditorija apie 680.000 keleivių; 
 • 4 savaites Europos metų vystymuisi reklaminiai lauko plakatai demonstruoti Vilniuje ir Kaune; pasiekta auditorija - daugiau kaip 100.000 žmonių;
 • 4 mėn. Europos metai vystymuisi reklamuoti ant viešojo transporto Vilniuje, pasiekta auditorija - apie 240.000-300.000 žmonių.
2014 m. Visuomenės informavimo projektai
Projekto pavadinimas / Vykdytojas Projekto tikslas ir rezultatai

Projekto pavadinimas:

„Nepatogus Kinas 2014"

Projekto vykdytojas:

Lietuvos žmogaus teisių centras

URM skirtas finansvimas:

100 000 Lt (28 962 Eur)

TIKSLAS: informuoti visuomenę apie žmogaus teisių ir demokratijos problemas besivystančiose šalyse, skatinti suvokti ir palaikyti Lietuvos užsienio politiką, nukreiptą į demokratijos stiprinimą ES Rytų partnerystės regione (ypatingą dėmesį skiriant Ukrainai), skurdo mažinimą ir kitų socialinių problemų sprendimą tolimose besivystančiose šalyse

REZULTATAI:

 • Parengta ir 8 Lietuvos miestuose pademonstruota 52 dokumentinių filmų programa;
 • Surengtos 3 apskritojo stalo diskusijos: apie Ukrainos geopolitinę ateitį, apie klasinę diskriminaciją besivystančiose šalyse, apie demokratinių Rusijos perspektyvų galimybes;
 • Įvyko 17 susitikimų su užsienio svečiais - filmų kūrėjais arba herojais;
 • Surengta „Bolotnoje" bylai skirta nuotraukų paroda „Rusijos teismas" apie žymų politizuotą teisminį procesą prieš Rusijos opoziciją ir V.Putino kritikus;
 • Į projekto įgyvendinimą įtraukti virš 100 jaunimo savanorių;
 • Parengta ir Vilniaus miesto bei Vilniaus rajono mokykloms pristatyta speciali 10-14 metų moksleiviams skirta trumpametražių dokumentinių filmų programa (apsilankė 180 moksleivių);
 • Filmus pažiūrėjo ir kitas festivalio veiklas aplankė 14 900 žmonių;
 • Nepatogaus kino Facebook paskyra turi 10 7000 gerbėjų;
 • Projekto interneto svetainę aplankė daugiau kaip 30 0000 unikalių interneto vartotojų, apsilankymų skaičius viršija 64 000 kartų.

Projekto pavadinimas:

Visuomenės informavimo ir lėšų kaupimo UNICEF projektas „Už kiekvieną vaiką"

Projekto vykdytojas:

Asociacija „Lietuvos nacionalinis UNICEF komitetas"

URM skirtas finansvimas:

80 000 Lt (23 169,6 Eur)

TIKSLAS: Prisidėti prie pasaulio skurdo mažinimo besivystančiose šalyse pastangų ir UNICEF vystymosi tikslų įgyvendinimo, didinti visuomenės informuotumą ir švietimą apie vystomojo bendradarbiavimo svarbą, jo tikslus ir privalumus, motyvuoti politikus aktyviai remti VB politiką, ugdyti LT visuomenės ir verslo bendruomenės naują priedermę-padėti kitoms skurdžioms besivystančioms šalims; suteikti žmonėms realią galimybę prisidėti ir išgelbėti bent vieno vaiko gyvenimą paaukojant konkrečiam UNICEF vaikų projektui, kuris įgyvendinamas nuo 2011 m.

REZULTATAI:

Lietuvos visuomenė informuota apie vystomąjį bendradarbiavimą ir besivystančio pasaulio problemas siekiant motyvuoti savanoriškai humanitarinei veiklai bei suteikta reali galimybė Lietuvos žmonėms prisidėti prie konkretaus UNICEF projekto įgyvendinimo Haityje:

 • UNICEF finalinį renginį žiūrėjo 574 700 žiūrovų;
 • Siekiant pritraukti daugiau lėšų UNICEF įgyvendinamam projektui „Vaikų ir moterų mirtingumo Haityje mažinimas" sukurta 250 unikalių internetinių puslapių specialioje platformoje adresu http://aukok.unicef.lt bei sukurta speciali socialinė reklama, kurią birželio - rugpjūčio mėn. transliavo TV3, TV8,TV6 ir lrytas.lt;
 • Vykdyta intensyvi UNICEF renginio reklaminė kampanija, parodyta 315 anonsų, kuriuos transliavo TV3, TV8 ir TV6.
 • Informacija apie vykdomą projektą buvo publikuojama per masines informavimo priemones: BNS, lrytas.lt, delfi.lt, Vilniaus diena, Alytaus Naujienos, balsas.lt, 15min.lt, žmonės.lt, alfa.lt, Kauno.diena.lt, bernardinai.lt ir kt.
 • Spaudoje išplatinta daugiau nei 119 skirtingų straipsnių ir video medžiagos;
 • Surinktos lėšos (475 635 Lt) UNICEF vaikų projektui įgyvendinti siekiant prisidėti prie vaikų ir moterų mirtingumo Haityje mažinimo.

Projekto pavadinimas:

„Darnaus vystymosi ir vystomojo bendradarbiavimo nuostatų stiprinimas šalies bendrojo ugdymo mokyklose"

Projekto vykdytojas:

Ugdymo plėtotės centras

URM skirtas finansvimas:

18 005,53 Lt (5214,76 Eur)

TIKSLAS: Šviesti ir informuoti šalies mokyklų bendruomenes apie darnaus vystymosi ir vystomojo bendradarbiavimo svarbą, tikslus, iššūkius, ES, Lietuvos, tarptautinių organizacijų ir fondų vykdomą vystomojo bendradarbiavimo politiką, Lietuvos kaip atsakingos donorės, paramą ES Rytų Europos regionui, Lietuvos vykdomus vystomojo bendradarbiavimo projektus, indelį į tarptautinių organizacijų ir fondų veiklą remiant skurdžiausias pasaulio valstybes Afrikoje, Azijoje, Lotynų Amerikoje ir kituose Regionuose.

REZULTATAI:

 • Patobulintos šalies mokytojų darnaus vystymosi ir vystomojo bendradarbiavimo kompetencijos: mokymuose dalyvavo 7 mokyklų komandos (mokiniai, administracija, mokytojai, iš viso 21 dalyvis)
 • Sukurtas 7 šalies mokyklų, bendradarbiaujančių darnaus vystymosi ir vystomojo bendradarbiavimo temomis, tinklas;
 • Įvykdytos seminaro dalyvių savo mokyklose organizuotos edukacinės veiklos, skirtos informuoti ir šviesti  mokyklų bendruomenes darnaus vystymosi ir vystomojo bendradarbiavimo temomis: iš viso 7-iose mokyklose suorganizuota 20 edukacinių veiklų, kuriose dalyvavo 2834 žmonių, iš jų 2502 mokiniai, 197 mokytojai, 39 kiti mokyklos darbuotojai ir 96 tėvai;
 • Sukurtas ir parodoje „Mokykla 2014" paviešintas informacinis-edukacinis 8 min. filmukas darnaus vystymosi ir vystomojo bendradarbiavimo temomis. Filmuko pavadinimas: „Globaliojo švietimo temų integravimas į pamokas";
 • Baigiamajame projekto renginyje, kuriame dalyvavo projekto mokyklos, jų mokyklų mokiniai, įvairių institucijų atstovai (iš viso 56 dalyviai) pristatyti projekto rezultatai;
 • Suorganizuotas renginys parodoje „Mokykla 2014", skirtoje švietimo bendruomenei ir plačiajai visuomenei (33 dalyviai)

Projekto pavadinimas:

„GLOCAL - Mąstyk globaliai, veik lokaliai"

Projekto vykdytojas:

VšĮ „Jaunimo karjeros centras"

URM skirtas finansvimas:

24 794,4 Lt  (7180,95 Eur)

TIKSLAS: skatinti jaunimą geriau suvokti ir kritiškai vertinti globalizacijos procesus, globalias problemas, žmonių, šalių ir kultūrų tarpusavio sąsajas bei pasaulio vystymąsi; skatinti įvairiose srityse dirbančių jaunimo organizacijų atstovus į savo organizacijų veiklą integruoti globalių problemų ir vystomojo bendradarbiavimo tematiką.

REZULTATAI:

 • Dviejų dienų trukmės mokymuose su vystomojo bendradarbiavimo temomis supažindinta ir apmokyta 20 dalyvių, atstovaujančių 15 skirtingų jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų.
 • Trijuose vienos dienos trukmės vidiniuose organizacijų mokymuose su VB aktualijomis supažindintos skirtingos jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos. Mokymuose dalyvavo 49 asmenys.
 • Surengtame gerosios patirties sklaidos renginyje  dalyvavo 52 asmenys.
 • Papildomai surengtame 4 val. trukmės globaliojo švietimo renginyje vystomojo bendradarbiavimo aktualijos aptartos su 22 asmenų jaunimo grupe.

Projekto pavadinimas:

„Pasaulis ir Aš"

Projekto vykdytojas:

Neformaliojo švietimo asociacija „Jaunimo akademija"

URM skirtas finansvimas:

20 000 Lt  (5792,4 Eur)

TIKSLAS: Informuoti ir šviesti Lietuvos mokytojus ir moksleivius apie vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai svarbą, skatinti gilesnį supratimą ir užtikrinti švietimo apie vystomojo bendradarbiavimą integravimą į formalųjį ugdymą.

REZULTATAI:

 • Pravesti 5 mokymai pedagogams, kuriuose 100 pedagogų ir 2 nepriklausomi ekspertai sukūrė integruotus VB pamokų planus ir parengė rekomendacijas. Pamokų planai buvo išleisti elektroninėje laikmenoje;
 • Pravestos 5 kūrybinės dirbtuvės moksleiviams, kurių metu sukurta 10 stalo žaidimų idėjų, kurios buvo pristatytos viešojoje erdvėje, balsavimo būdu išrinktas geriausias stalo žaidimas, kurį 2015 m. planuojama išleisti 1000 vnt. tiražu.
 • Suorganizuotas respublikinis renginys, kurio metu vyko 11 teorinių praktinių seminarų su VB ekspertais, buvo pristatyti įvairūs VB metodai ir literatūra, žaidimai, parodos bei pedagogų sukurti integruotų pamokų planai.

Projekto pavadinimas:

„Vystomojo bendradarbiavimo specialistų rengimas Lietuvoje: bakalauro programa (anglų kalba) "Tarptautinės politikos ir vystymo studijos" VDU PMDF"

Projekto vykdytojas:

Vytauto Didžiojo universitetas

URM skirtas finansvimas:

25 391,65 Lt  (7353,93 Eur)

TIKSLAS: Didinti VDU Politikos mokslų ir Diplomatijos fakulteto bakalauro programos anglų k. „Tarptautinės politikos ir vystymo studijos" tarptautiškumą pritraukiant studentus iš Rytų partnerystės šalių.

REZULTATAI: Užtikrintas keturių studentų iš Ukrainos ir Gruzijos studijų tęstinumas VDU Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto bakalauro programoje anglų kalba „Tarptautinės politikos ir vystymo studijos".

Projekto pavadinimas:

„Pasaulio dienovidžiai"

Projekto vykdytojas:

UAB „Žinių radijas"

URM skirtas finansvimas:

29 920 Lt  (8665,43 Eur)

TIKSLAI:

 • Didinti Lietuvos visuomenės informuotumą ir švietimą apie vystomojo bendradarbiavimo svarbą, jo tikslus ir privalumus, supažindinti su Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo vykdomais projektais ir jų rezultatais, Lietuvos indėliu į tarptautinių vystymo organizacijų ir fondų veiklą, globalius vystomojo bendradarbiavimo procesus;
 • Pateikti objektyvią informaciją apie ES politikos aktualijas, ypatingai Rytų partnerystės valstybių atžvilgiu ir sudaryti galimybę minėtų valstybių visuomenėms su ja susipažinti;
 • Informuoti apie bendrą istorinį ir kultūrinį paveldą, bendradarbiaujant su Rytų partnerystės valstybių istorikais, visuomenės bei kultūros veikėjais.

REZULTATAI:

 • Parengtos ir ištransliuotos 22 radijo laidos „Pasaulio dienovidžiai“ (laidų metu pristatyti Vystomojo bendradarbiavimo projektai, kalbinti įvairūs ekspertai, taip pat Vystomojo bendradarbiavimo departamento surengtų konferencijų dalyviai, pristatyta Lietuvos teikiama humanitarinė pagalba ir kitos laidos, kurios iš anksto buvo suderintos su Vystomojo bendradarbiavimo departamentu).
 • Radijo laidos „Pasaulio dienovidžiai“ klausė ir su vystomojo bendradarbiavimo aktualijomis susipažino iki 340 000 klausytojų.
 • Projekto metu sukurtos ir ištransliuotos laidos patalpintos internetinėje svetainėje www.ziniuradijas.lt, kurios yra pasiekiamos ir pasibaigus projektui.

Projekto pavadinimas:

„Misija-pagalba", dvimetis 2014-2015 m. projektas

Projekto vykdytojas:

UAB „Žinių radijas"

URM skirtas finansvimas:

29 920 Lt  (8665,43 Eur)

TIKSLAS: reguliariai informuoti plačiąją visuomenė apie tarptautinės bendruomenės, ES ir Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politikos kryptis, jų tikslus ir jų įgyvendinimą vieną didžiausių auditorijų turinčią LNK TV kanalų grupės informacinėse laidose, rodomose žiūrimiausiu laiku.

REZULTATAI:

 •  2014 m. suburta projekto kūrybinė grupė ir parengta videografika skirta numatytai projekte rubrikai su užrašu „Misija - pagalba", projektas bus tęsiamas 2015 m.
2013 m. visuomenės informavimo projektai
Projekto pavadinimas / Vykdytojas Projekto rezultatai

Projekto pavadinimas:

Efektyvios vystomojo bendradarbiavimo partnerystės

Projekto vykdytojas:

Asociacija „Nacionalinė nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų platforma“, Asociacija „LITDEA“

URM skirtas finansvimas:

34.000 Lt

Europos Komisijos finansuojamas ilgalaikis (2013 gegužė – 2014 m. gegužė) projektas, kuriam numatytas 10 proc.(96 000 Lt) nacionalinis kofinansavimas.

2013 m. veiklų tikslas - paskatinti Lietuvos NVO pilnavertį dalyvavimą Europos Sąjungos ir Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo veiklose.

REZULTATAI:

 • Surinkta ir kodifikuota Lietuvos NVO patirtis vystomojo bendradarbiavimo srityje. Kodifikacija apima NVO, dirbančias ar pageidaujančias dirbti vystomojo bendradarbiavimo srityje, išskiriant jų įgyvendintą veiklą bei turimą ekspertizę. Surinkti duomenys apie 29 aktyviai dirbančias NVO;
 • Surinkta informacija patalpinta internetinėje organizacijų duomenų bazėje/paieškoje tinklapyje www.pagalba.org/partnerships;
 • Pagal surinktą informaciją parengta ir išleista brošiūra (44 puslapiai) anglų (200 vnt.) ir rusų (150 vnt.) kalbomis;
 • Parengta duomenų bazė pristatyta, o brošiūra platinta tarptautiniuose vystomojo bendradarbiavimo forumuose ir pirmininkavimo renginiuose;
 • Numatomas tolimesnis duomenų bazės reklamavimas vystomojo bendradarbiavimo ir tarptautiniuose renginiuose siekiant į ją įtraukti daugiau VNO ir suteikti informaciją apie lietuvišką ekspertizę nacionaliniams bei užsienio partneriams.

Projekto pavadinimas:

Ad Hoc: Nepatogus kinas 2013

Projekto vykdytojas:

Asociacija „Lietuvos žmogaus teisių centras“

URM skirtas finansvimas:

118.719 Lt

TIKSLAS: Gilinti visuomenės žinias apie vystomojo bendradarbiavimo svarbą ir padėtį besivystančiose šalyse. Dokumentinių filmų, juos lydinčių edukacinių renginių pagalba siekiama įtraukti platų visuomenės narių spektrą į diskusiją apie Lietuvos vaidmenį valstybių – donorių forume, ypač daug dėmesio skiriant jaunimo įtraukimui į projekto veiklas.

REZULTATAI:

 • Suformuota 42 dokumentinių filmų programa, parengtos filmų recenzijos;
 • Filmų programa išversta į lietuvių kalbą, atliktas techninis subtitravimas;
 • 11-oje Lietuvos miestų atlikti edukacinių peržiūrų organizaciniai darbai;
 • Sukurtas reklaminis viešinimo klipas, ištransliuotas daugiau kaip 20 000 žiūrovų;
 • Sukurta viešinimo koncepcija, parengta ir išplatinta dalomoji medžiaga, sukurti plakatai, išplatinti pranešimai spaudai;
 • Surengtos 5 Apvaliojo stalo diskusijos, įtraukiant į dialogą ir visuomenę;
 • Suorganizuoti projekto svečių vizitai;
 • Įtraukta 40 savanorių i projekto veiklas.

Projektas susilaukė didžiulio visuomenės susidomėjimo ir palaikymo. Dalis projekto viešinimo įrankių pasiekė beveik dvigubai geresnius kiekybinius rodiklius, nei planuota, o projekto svetainė www.nepatoguskinas.lt sulaukė net 25 500 unikalių interneto vartotojų.

Projekto pavadinimas:

Pasaulis ir aš

Projekto vykdytojas:

Neformaliojo švietimo asociacija "Jaunimo akademija"

URM skirtas finansvimas:

52.000 Lt

TIKSLAS: Informuoti ir šviesti Lietuvos mokytojus ir moksleivius apie vystomąjį bendradarbiavimą ir paramos demokratijai svarbą, tikslus ir naudą pilietinei visuomenei.

REZULTATAI:

 • Parengta ir išleista vystomojo švietimo metodinė ugdomoji priemonė – kompaktinė plokštelė ir leidinys „Nuo teorijos iki praktikos – skirta 15-18 metu amžiaus moksleiviams,
 • sukurtas interaktyvus žaidimas „Laiškas butelyje“, patalpintas www.world-and-i.com portale ir pristatytas mokykloms,
 • pravesti mokymai, kuriuose dalyvavo 71 pedagogas,
 • parengta metodinė priemonė Lietuvos pedagogams,
 • suorganizuoti ir pravesti Europos vystymosi savaites renginiai.

Projekto pavadinimas:

"Pasaulis vienas" (inovatyvus sprendimas elektorininėje erdvėje)

Projekto vykdytojas:

Demokratinių iniciatyvų centras

URM skirtas finansvimas:

40.000 Lt

TIKSLAS: Ugdyti jaunųjų vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai ambasadorių tinklą. Netiesiogiai šviečiant jaunimą, paskatinti jį inovatyviomis priemonėmis prisidėti prie strateginių vystomojo bendradarbiavimo politikos tikslų.

REZULTATAI: Įdiegtas žaidimas „Pasaulis vienas“, leidžiantis jaunimui savarankiškai domėtis vystomuoju bendradarbiavimu, kuris pasiekė 10 tūkst. susidomėjusių asmenų ir daugiau nei 136 tūkst. sužinojusių apie žaidimą auditoriją (vien Facebook.com duomenimis). Projekto įgyvendinimo metu buvo organizuoti 10 kiekybinių apklausų jaunimui žiniasklaidos platformose ir apie rezultatus pranešta visuomenės informavimo priemonėse.

Projekto pavadinimas:

Jaunieji multiplikatoriai Lietuvoje

Projekto vykdytojas:

Lietuvos Kolpingo kolegija

URM skirtas finansvimas:

24.996 Lt

TIKSLAS: Suteikti jaunimui teorinių ir praktinių žinių vystomojo bendradarbiavimo srityje, skatinti jaunimo pilietinį aktyvumą globalių problemų sprendime, kurti vystomuoju bendradarbiavimu besidominčių, aktyvių jaunuolių tinklą, galinčių padėti į vystomojo bendradarbiavimo veiklas įtraukti savo bendruomenes.

REZULTATAI:

 • Suteiktos žinios jauniems žmonėms apie vystomąjį bendradarbiavimą.
 • Jaunimas buvo įtrauktas į visuomenės švietimą vystomojo bendradarbiavimo temomis.
 • Surengti mokymai, kur jaunuoliai patys galėjo kurti mokomąją medžiagą vystomojo bendradarbiavimo temomis savo bendraamžiams.
 • Surengti jaunimo organizacijų dialogai, kur buvo pagilintas  suvokimas apie esančias globalias problemas.
 • Sukurtos mokomosios medžiagos, stiprinančios lyderių kompetencijas ir iniciatyvą visuomenės švietime ir ugdyme.
 • Sukurtas  ilgalaikis jaunųjų multiplikatorių tinklas, kurio pagalba jaunimas galės dalintis savo žiniomis ir informacija vystomojo bendradarbiavimo temomis.

Projekto pavadinimas:

Radijo laida „Pasaulio dienovidžiai“

Projekto vykdytojas:

UAB „Žinių radijas“

URM skirtas finansvimas:

25.000 Lt

TIKSLAS: Supažindinti visuomenę su vystomojo bendradarbiavimo svarba, tarptautinius ir nacionalinius paramos būdus, pristatyti Lietuvos vykdomus vystomojo bendradarbiavimo projektus.

REZULTATAI:

 • Parengta 30 radijo laidų, kuriose klausytojai supažindinti su Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo aktualijomis;
 • Pristatyti vykdomi vystomojo bendradarbiavimo projektai, diskutuojama aktualiomis vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos temomis;
 • Internetinėje svetainėje www.ziniuradijas.lt atlikta visuomenės nuomonės apklausa ar gyventojai pritaria Vystomojo bendradarbiavimo veiklai.

Projekto pavadinimas:

Vystomojo bendradarbiavimo specialistų rengimas Lietuvoje: bakalauro programa (anglų k.) „Tarptautinės politikos ir vystymo studijos“

Projekto vykdytojas:

Vytauto Didžiojo universitetas (Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas)

URM skirtas finansvimas:

31.000 Lt

TIKSLAS: Didinti VDU Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto bakalauro programos anglų kalba „Tarptautinės politikos ir vystymo studijos“ tarptautiškumą pritraukiant studentus iš Rytų partnerystės šalių.

REZULTATAI:

 • 4 mėn. mokėtos stipendijos 4 studentams (2 iš Gruzijos ir 2 iš Ukrainos);
 • Sumokėtos 4 semestro studijų įmokos.
Iš viso projektų: 7 Skirtas finansavimas: 325.716 Lt
2012 m. visuomenės informavimo projektai
Projekto pavadinimas / Vykdytojas Projekto tikslas ir rezultatai

Projekto pavadinimas:

„Lietuvos gyventojų informavimas apie Vystomojo bendradarbiavimo projektus“

Projekto vykdytojas:

Viešoji įstaiga Europos informacijos centras

URM skirtas finansvimas:

23.728 Lt

TIKSLAS: gerinti Lietuvos gyventojų žinias apie Vystomojo bendradarbiavimo projektus, didinti visuomenės palaikymą ir skatinti naujas iniciatyvas plėtojant bendradarbiavimą su Vystomojo bendradarbiavimo tiksluose išdėstytais regionais savivaldų, NVO, švietimo institucijų ir žiniasklaidos bendradarbiavimo lygmenyse.

REZULTATAI: gyventojų informavimui apie vystomąjį bendradarbiavimą skirti renginiai-diskusijos „Kodėl Lietuvai (ne)verta remti skurdesnes šalis?“ surengti Šalčininkuose, Telšiuose ir Tauragėje (150 dalyvių). Apie renginius parengtos 5 publikacijos vietinėje spaudoje, 26 pranešimai per vietines radijo stotis. Tinklalapyje www.euractiv.lt parengta rubrika apie vystomąjį bendradarbiavimą. Šio internetinio tinklalapio lankomumas projekto laikotarpiu pasiekė 11 240 lankytojų.

Projekto pavadinimas:

„Ad Hoc: Nepatogus Kinas 2012“

Projekto vykdytojas:

Asociacija Lietuvos žmogaus teisių centras

URM skirtas finansvimas:

50.000 Lt

 

 

TIKSLAS: sukurti dokumentinių filmų edukacinę programą ir ją lydinčią informacinę kampaniją ir tokiu būdu išsamiai informuoti visuomenę (ypač regionų) apie demokratijos, žmogaus teisių, skurdo, lyčių lygybės ar aplinkos nualinimo problemas įvairiose besivystančiose šalyse bei Lietuvos Respublikos indėlį ieškant šių problemų sprendimo būdų. Įtraukti platų visuomenės grupių spektrą į aktyvų dialogą apie Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politikos siekius, remiamų besivystančių valstybių problemas ir vystomojo bendradarbiavimo svarbą, ypatingą dėmesį skiriant jaunimo (moksleivių ir studentų) informavimui.

REZULTATAI: Festivalio programoje parodyta daugiau nei 40 dokumentinių filmų socialine ir žmogaus teisių besivystančiose šalyse problematika 9 Lietuvos miestuose (Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Marijampolė, Alytus, Utena, Ukmergė, Panevėžys). Filmų peržiūras papildė virš 30 edukacinių renginių (susitikimai su užsienio svečiais, dokumentinių filmų aptarimai su jų kūrėjais, diskusijos su ekspertais ir demokratijos aktyvistais). Programos veiklose dalyvavo 14 užsienio svečių iš 10 valstybių (Kanada, Italija, Danija, Austrija, Jungtinė Karalystė, Vokietija, Čekija, Prancūzija, Suomija, Baltarusija). Projekto veiklas aplankė daugiau nei 10 200 žiūrovų (4000 iš jų – už sostinės ribų). Apie projektą rašė visi pagrindiniai šalies dienraščiai ir interneto portalai, parengti reportažai pagrindiniuose televizijos kanaluose (LRT laidos „Panorama“, „Labas Rytas“, „Kultūra“, televizijos TV3 laida „Nauja diena“, televizijos LRytas.lt laida „Ryto reporteris“ ir kt.), sėkmingai išnaudotas „Facebook“ socialinis tinklas ir kt.

Projekto pavadinimas:

„Vystomojo bendradarbiavimo multiplikatoriai Lietuvoje

Projekto vykdytojas:

Asociacija „LITDEA“

URM skirtas finansvimas:

25.000 Lt

TIKSLAS: teorinių ir praktinių mokymų metu parengti multiplikatorius, gebančius šviesti savo bendruomenės narius vystomojo bendradarbiavimo tema. Įgyvendinti projekto ir vystomojo bendradarbiavimo žinomumo visuomenėje didinimo veiklas.

REZULTATAI: siekiant išplėsti informacijos apie vystomąjį bendradarbiavimą sklaidą 3 dienų mokymų metu apmokyti 32 Lietuvos bendruomenių lyderiai ir aktyvūs nariai. Mokymų dalyviai parengti šviesti savo bendruomenės narius vystomojo bendradarbiavimo klausimais. Apie vykdomą projektą nacionalinėje ir regioninėje spaudoje išplatintas informacinis straipsnis, informacija apie projekto eigą buvo skelbiama Asociacijos LITDEA ir jos narių bei tikslinių grupių internetiniuose puslapiuose.

Projekto pavadinimas:

„Sprendėjų, nuomonės formuotojų ir skleidėjų informuotumo didinimas apie vystymą“

Projekto vykdytojas:

Asociacija „Nacionalinė nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų platforma“

URM skirtas finansvimas:

28.000 Lt

TIKSLAS: skatinti Lietuvos nevyriausybinių organizacijų ir kitų vystomojo bendradarbiavimo veikėjų bendradarbiavimą tarpusavyje ir su kolegomis kaimyninėse valstybėse donorėse ir šalyse paramos gavėjose, skleisti jiems informaciją siekiant, kad vystomojo bendradarbiavimo politikoje dalyvaujantys veikėjai galėtų efektyviau kovoti su globaliais vystymosi iššūkiais.

REZULTATAI: projekto metu surengtos Baltijos šalių ir nacionalinė „World talks” konferencijos, adaptuota ir išleista priemonė „Pradedančiojo vadovas apie vystomąjį bendradarbiavimą“, surengtos teminės diskusijos žmogaus teisių ir demokratijos, Tūkstantmečio vystymosi tikslų po 2015, socialinio verslumo, paramos partnerystei ir kofinansavimo temomis. Platformos internetinėje svetainėje (www.pagalba.org) ir socialiniuose tinkluose publikuoti ir platinti naujienlaiškiai apie vystomąjį bendradarbiavimą.

Projekto pavadinimas:

Vystomojo bendradarbiavimo specialistų rengimas Lietuvoje

Projekto vykdytojas:

Vytauto Didžiojo Universitetas

URM skirtas finansvimas:

57.419 Lt

TIKSLAS: Rengti vystomojo bendrdarbiavimo specialistus

REZULTATAI: VDU Politikos mokslų ir diplomatijos fakultete parengta nauja vystomojo bendradarbiavimo studijų programa; programa pristatyta Moldovos, Azerbaidžano ir Ukrainos universitetuose, į pirmą kursą atrinkti 5 šių šalių studentai, kompensuotos jų studijų įmokos už pirmą semestrą; už 4 studijų mėnesius šiems studentams išmokėtos stipendijos; VDU bibliotekai nupirkta su studijų programa susijusi literatūra.

Iš viso: 5 projektai

Skirtas finansvimas: 184.147 Lt

2011 m. visuomenės informavimo projektai

 

Projekto pavadinimas / Vykdytojas Projekto tikslas ir rezultatai

Projekto pavadinimas: 

Sprendėjų, nuomonės formuotojų ir skleidėjų informuotumo didinimas apie vystymą

Vykdytojas:

Asociacija „Nacionalinė nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų platforma

URM skirtas finansavimas: 28.000 Lt

TIKSLAS: didinti Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo sprendimus priimančių, viešą nuomonę formuojančių ir patirtį skleidžiančių veikėjų suvokimą apie Baltijos ir Europos Sąjungos šalyse vykdomą vystomojo bendradarbiavimo politiką įgyvendinant Tūkstantmečio vystymosi tikslus, mažinant neigiamą globalizacijos poveikį visuomenių saugumui, didinant geresnį globalizacijos socialinių dimensijų suvokimą vystomojo bendradarbiavimo kontekste.

REZULTATAI:

 • sukurtas Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo ir vystomojo švietimo veikėjų kontaktų katalogas;
 • sukurti keturi pranešimai su politinėmis rekomendacijomis maisto saugos ir prieinamumo, ekonominės migracijos, humanitarinės pagalbos teikimo bei pasaulinio senėjimo problemų tematika;
 • surengtos keturios diskusijos su NVO, žiniasklaidos ir viešojo sektoriaus atstovais pristatant problemines temas ir vystomojo švietimo klausimus;
 • sukurti ir www.pagalba.org svetainėje patalpinti keturi vystomojo bendradarbiavimo ir vystomojo švietimo temoms skirti naujienlaiškio numeriai.

Projekto pavadinimas:

Ad Hoc: Nepatogus kinas

Vykdytojas:

Asociacija Lietuvos žmogaus teisių centras

URM skirtas finansavimas: 50.000 Lt

TIKSLAS: skleisti informaciją apie padėtį besivystančiose šalyse ir vystomojo bendradarbiavimo būtinybę.

REZULTATAI: 7 šalies miestuose surengtos 157 nekomercinių edukacinių 44 filmų peržiūros, kuriose apsilankė per 10000 žiūrovų. Filmų peržiūrose ir jų aptarimuose-diskusijose dalyvavo 15 užsienio svečių iš 10 valstybių (Kubos, JAV, Jungtinės Karalystės, Baltarusijos, Švedijos ir pan.).

Projekto pavadinimas:

Visuomenės švietimas vystomojo bendradarbiavimo klausimais 2

Vykdytojas: Asociacija LITDEA

URM skirtas finansavimas: 39.278 Lt

TIKSLAS: suteikti pasirinktoms visuomenės grupėms (savivaldybių seniūnams ir seniūnaičiams, bendruomenių lyderiams, savivaldybių jaunimo reikalų koordinatoriams) informaciją apie vystomąjį bendradarbiavimą siekiant, kad įgytos žinios būtų perduotos jų tikslinėms grupėms.

REZULTATAI: Atrinkta 40 Lietuvos seniūnų ir seniūnaičių, bendruomenių lyderių bei 25 Lietuvos savivaldybių jaunimo reikalų koordinatoriai, kuriems buvo pravesti 2 dienų (16 akademinių val.) mokymai vystomojo bendradarbiavimo tematika bei suorganizuota baigiamoji konferencija.

Projekto pavadinimas:

Aplinkos globaliam švietimui apie vystomąjį bendradarbiavimą kūrimas

Vykdytojas: Pilietinių iniciatyvų centras

URM skirtas finansavimas: 20.000 Lt

TIKSLAS: parengti Vystomojo švietimo strategijos projektą ir priemonių plano projektą, siekiant integruoti vystomąjį švietimą į nacionalinę švietimo strategiją.

REZULTATAI: Parengtos vystomojo švietimo plėtros gairės ir suorganizuota diskusija vystomojo švietimo klausimais.

Projekto pavadinimas:

Radijo laida „Pasaulio dienovidžiai“

Vykdytojas: UAB „Žinių radijas“

URM skirtas finansavimas: 24.850 Lt

TIKSLAS: informuoti Lietuvos visuomenę apie vystomojo bendradarbiavimo politiką, projektus, apžvelgti problemas, rezultatus, aptarti pasaulio visuomenės raidos procesus ir tendencijas.

REZULTATAI: Parengtos ir „Žinių radijuje“ transliuotos 47 laidos „Pasaulio dienovidžiai“ (35 laidos paremta Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos lėšomis, 12 laidų parengta „Žinių radijo“ iniciatyva). Laidų metu visuomenė buvo supažindinta su vystomojo bendradarbiavimo politika, dabartinėmis aktualijomis ir Lietuvos indėliu į vystomąjį bendradarbiavimą globaliame kontekste

IŠ VISO: 5 projektai

Skirtas finansavimas: 162.128 Lt

2010 m. visuomenės informavimo projektai
Projekto pavadinimas Vykdytojas / Skirtas finansavimas Projekto rezultatai

Sprendėjų, nuomonės formuotojų ir skleidėjų informuotumo didinimas apie vystymą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asociacija „Nacionalinė nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų platforma“ (Platforma)

URM skirtas finansvimas: 14.400 Lt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIKSLAS: skatinti geresnį vystomojo bendradarbiavimo suvokimą organizuojant glaudų bendradarbiavimą tarp sprendžiančių veikėjų, nuomonės formuotojų ir informacijos platintojų, kurių dėka gali būti didinamas informuotumas apie vystomojo bendradarbiavimo tikslus ir priemones mūsų šalyje.

REZULTATAI: surinkta aktuali vystomojo švietimo medžiaga (platinta internetu), periodiškai leistas vystomojo bendradarbiavimo tematikai skirtas elektroninis naujienlaiškis; surengtos dvi fokus grupės, išsiaiškinant poveikio grupių poreikius ir preferencijas gaunant vystomojo švietimo informaciją; sukurti 4 teminiai informaciniai dosje (fact sheets) svarbiomis vystomojo švietimo temomis; surengti 4 informaciniai susitikimai su poveikio grupių nariais pristatant jiems aktualias vystomojo švietimo temas; surengta vieša „World talks“ diskusija aptariant Tūkstantmečio vystymosi tikslų įgyvendinimą Lietuvoje.

Informacija apie vystomąjį bendradarbiavimą Lietuvos vietos pareiškėjams  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lietuvos savivaldybių asociacija

URM skirtas finansvimas: 22.364 Lt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIKSLAS: pristatyti potencialiems Lietuvos vietos veikėjams vystomojo bendradarbiavimo galimybes ir sustiprinti jų gebėjimus dalyvauti vystomojo bendradarbiavimo iniciatyvose.

REZULTATAI: Atlikta išsami kokybinė vietos lyderių (NVO atstovai, savivaldybių specialistai ir politikai, mokytojai, bendruomenių lyderiai) apklausa apie jų požiūrį į vystomąjį bendradarbiavimą bei poreikius vystomojo švietimo srityje; parengta vystomojo švietimo mokymų programa. Sukurta interneto svetainė ir išleista informacinė medžiaga. Surengtos dvi projekto eigai pristatyti skirtos konferencijos.

Visuomenės švietimas vystomojo bendradarbiavimo klausimais

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asociacija LITDEA

URM skirtas finansvimas: 59.940 Lt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIKSLAS: organizuoti Lietuvos savivaldybių seniūnų ir seniūnaičių mokymus vystomojo bendradarbiavimo tema.

REZULTATAI: Atrinkti 120 seniūnų ir seniūnaičių, kuriems pravesti mokymai pagal lektorių parengtą 16 ak. val. mokymo programą. Iškart po mokymų suteiktos konsultacijos dėl konkrečių seniūnijų veiklos programų tobulinimo siekiant įvertinti vystomojo bendradarbiavimo aspektų įtraukimo galimybes.

Pagaminta 12000 vokų su Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos viešinimo ženklais bei informacija apie Tūkstantmečio vystymosi tikslus, kurie skirti viešinti projektą netiesioginei tikslinei grupei - projekte dalyvausiančių seniūnijų gyventojams.

Radijo laida „Pasaulio dienovidžiai“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UAB „Žinių radijas“

URM skirtas finansvimas: 25.000 Lt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIKSLAS: informuoti visuomenę apie Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politiką, vykdomus projektus, šalis, kurioms reikalinga humanitarinė pagalba ir kurioms paramą teikia Lietuva.

REZULTATAI: parengtos 34 laidos „Pasaulio dienovidžiai“ (laidos transliuotos „Žinių radijuje“), kuriose aptartos vystomojo bendradarbiavimo aktualijos, kalbinti politikai, specialistai ar tiesiog šalyse partnerėse gyvenantys lietuviai bei pristatyti projektai finansuojami iš Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos lėšų. Laidų metu gyventojai taip pat skatinti nelikti abejingais ir prisidėti aukojant tarptautinę humanitarinę paramą teikiančioms organizacijoms.

 

Iš viso: 4 projektai Skirtas finansavimas: 121.704 Lt

 

2009 m. visuomenės informavimo projektai

 

Projekto pavadinimas Vykdytojas / Skirtas finansavimas Projekto tikslas ir rezultatai

Mes pasirengę (projektas yra Europos Komisijos kofinansuojamos 3 metų programos dalis)

 

 

 

 

 

Labdaros ir paramos fondas „Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras“

URM skirtas finansavimas: 75.000 Lt

 

 

 

 

TIKSLAS: skatinti visuomenės paramą nacionalinės vystomojo bendradarbiavimo politikos įgyvendinimui; stiprinti Lietuvos NVO, dirbančių vystomojo bendradarbiavimo srityje, veiklos gebėjimus.

REZULTATAI: surengta informacinė kampanija per nacionalinę televiziją ir internetinius naujienų portalus, pagaminta vystomąjį bendradarbiavimą pristatanti atributika.

Lietuvos visuomenės informavimas apie vystomąjį bendradarbiavimą (tęstinis 3 metų projektas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asociacija „Nacionalinė nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų platforma“

URM skirtas finansavimas: 50.000 Lt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIKSLAS: skleisti informaciją apie vystomąjį bendradarbiavimą švietimo, jaunimo ir nevyriausybinėms organizacijoms.

REZULTATAI: surengtos 2 regioninės Mokomojo Europos Parlamento sesijos.

Parengta vystomojo švietimo programa, kuri išbandyta regioniniuose seminaruose suaugusių švietimo savaitės metu.

Surengtos 2 vystomojo bendradarbiavimo akademinės sesijos.

Surengta nacionalinė konferencija vystomojo bendradarbiavimo aktualijoms aptarti.

UNICEF Geros valios ambasadoriaus Roger Moore vizitas Lietuvoje: mokyklų statymas kaimo bendruomenėje Iznaguen, Maroke

 

 

 

Asociacija „Lietuvos nacionalinis UNICEF komitetas“

URM skirtas finansavimas: 5.000 Lt

 

 

 

TIKSLAS: prisidėti prie lėšų rinkimo akcijos kaimo mokyklų statybai Maroke.

REZULTATAI: savanoriškas įnašas 5 mokyklų statybai skurdžioje kaimo bendruomenėje Iznaguen (Maroke). Surinkus visą reikiamą sumą, pinigai išsiųsti UNICEF. Mokyklų statymo darbai pradėti 2010 m.

Iš viso: 3 projektai URM skirtas finansavimas: 130.000 Lt 
2008 m. Visuomenės informavimo projektai

Bendradarbiavimo sritis: Visuomenės švietimas apie vystomąjį bendradarbiavimą

Projekto pavadinimas Vykdytojas / URM skirtas finansavimas Projekto tikslas ir rezultatai

Muzikos ir menų festivalis "Be2Gether 2008"

 

 

VšĮ "Laisvalaikio parkas"

URM skirtas finansavimas: 350.000 Lt

 

TIKSLAS: kultūros ryšių sklaida regione

REZULTATAI: per muziką ir kultūrą atveriamos sienos tarp Europos Sąjungos ir jos kaimynių, paskatintas žmonių bendravimas, atkreiptas dėmesys į tai, kad Europoje negali būti varžoma laisva komunikacija.

Afrika iš arčiau. Lietuviams – lietuvio akimis

 

 

 

UAB "Ypatingi įvykiai"

URM skirtas finansavimas: 149.288 Lt

 

 

TIKSLAS: skleisti informaciją apie Afriką, galimybes ten vykdyti projektus, skatinti Lietuvos visuomenės toleranciją kitos rasės žmonėms.

REZULTATAI: organizuota ekspedicija į Ruandą ir sukurtas filmas apie Lietuvos misionierių H. Šulcą; parengtas ir išleistas filmas "Walk to Zion", kuris buvo pristatytas dvidešimtyje Lietuvos mokyklų.

Informavimas apie Lietuvos vystomąjį bendradarbiavimą

 

 

 

 

 

Nacionalinė nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų platforma

URM skirtas finansavimas: 99.920 Lt

 

 

TIKSLAS: vystomojo bendradarbiavimo populiarinimas Lietuvos visuomenėje.

REZULTATAI: konkrečios Lietuvos visuomenės grupės (NVOS ir jaunimas) informuotos apie Lietuvos vystomąjį bendradarbiavimą; informacija skelbiama žiniasklaidoje, pristatoma bendruose susitikimuose, mokymuose.    

 

 

Afrika. Nematomi kultūrų tiltai

(tęstinis projektas)

 

Galerija "Vartai"

URM skirtas finansavimas: 50.000 Lt

TIKSLAS: tolerancijos kitos rasės žmonėms skatinimas Lietuvoje.

REZULTATAI: surengta menininkų kelionė į PAR, kurios metu ir kurios įtakoje sukurti darbai eksponuoti Lietuvoje ir užsienyje.

Mes pasirengę

("We are ready")

 

 

Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras (NIPC)

URM skirtas finansavimas: 38.000 Lt

 

TIKSLAS: informacijos sklaida, vystomojo bendradarbiavimo populiarinimas Lietuvos visuomenėje. Pagrindinės tikslinės grupės: jaunimas ir NVOs.

REZULTATAI: URM finansavo dalį išlaidų, skirtų pašto ženklų ir brošiūros leidybai.

 

Šilko kelias

(LRT projekto kofinansavimas)

 

 

 

UAB TV Manija

URM skirtas finansavimas: 15.000 Lt

 

 

 

TIKSLAS: Kultūros ir istorinės atminties sklaida Lietuvos visuomenėje.

REZULTATAI: 3 žinomų Lietuvos visuomenės veikėjų komanda įveikė 10 tūkstančių kilometrų maršrutą Vilnius- Teheranas- Taškentas. Ekspedicijos pabaigoje automobiliai parduoti iš varžytinių Taškente, o visos gautos lėšos padovanotos Uzbekijos sostinėje įsikūrusiai negausiai lietuvių bendruomenei ir jų globojamai bažnyčiai. Ekspedicijos eiga ir rezultatai pristatyti Lietuvos visuomenei svetainėje www.silkokelias.lt.

 

Parodos "Nematomi kultūrų tiltai: Afrika ir Lietuva" pristatymas Briuselyje

 

LR misija ES

URM skirtas finansavimas: 11.500 Lt

 

TIKSLAS: kultūros sklaida, Lietuvos vardo garsinimas.

REZULTATAI: paroda Europos Komisijoje - trijų žinomų Lietuvos menininkų požiūrio į Afriką pristatymas.

Lietuvos NVO platformos stiprinimas

 

 

 

Nacionalinė nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų platforma

URM skirtas finansavimas: 9.960 Lt

TIKSLAS: sustiprinti naujai įsikūrusią Lietuvos nacionalinę vystomojo bendradarbiavimo nevyriausybinių organizacijų platformą.

REZULTATAI: URM finansavo dalį išlaidų, skirtų biuro išlaikymui.  

Užupis – vystomojo bendradarbiavimo viešoji erdvė

 

Užupio meno inkubatorius

URM skirtas finansavimas: 8.240 Lt

 

TIKSLAS: sudaryti sąlygas šviesti Lietuvos visuomenę apie vystomąjį bendradarbiavimą.

REZULTATAI: parengtas visuomenės informavimo planas, numatytos neįprastos erdvės vystomojo bendradarbiavimo projektams pristatyti.

VISO:  10 projektų

Skirtas finansavimas iš viso:  771.237 Lt

 

 

Atgal