logo
lt
en

Mongolija

Projektai
2021 m.
Moterų ir mergaičių įgalinimas Mongolijoje, siekiant karjeros STEM ir vystant skaitmeninį verslą (MYpower)
Metai
2021 m.
Bendradarbiavimo sritys
Lyčių lygybė ir moterų įgalinimas
Šalis
Mongolija
Skirtos lėšos
20 000 Eur
Projekto tikslas

Stiprinti moterų ir merginų dalyvavimą technologijų versluose Mongolijoje.

Diplomatinės atstovybės projektas

Projekto rezultatai
 • Atlikta specifinių tikslinių grupių poreikių analizė ir aplinkos tyrimas.
 • Sukurta skaitmeninių gebėjimų ugdymo programa ir jos įgyvendinimo planas. Parengta mokymo medžiaga, kuri patalpinta nuotolinio mokymo sistemoje.
 • Atlikta mokymų dalyvių atranka. Pravestos dvi mokymų dalys: Pirma dalis – merginų kelias STEM: technologijų sąlygoti pokyčiai darbo rinkoje, moterų vaidmens stiprėjimas IT; sėkmės istorijos; kvalifikacijos ir karjeros keliai, praktiniai pavyzdžiai. Antra dalis – skaitmeninių technologijų verslininkystė: kaip sukurti į rinką/vartotoją orientuotą skaitmeninį produktą ir verslą? Vertės pasiūlymo formulavimas, produkto idėjos pristatymas, verslo modelio kūrimas, technologijų įgūdžių ir studijų rinka, startuolių ekosistema Europos Sąjungoje ir Lietuvoje. Komunikacijos ir informacijos sklaidos priemonių plano ir turinio parengimas. Komunikacija tikslinei grupei ir suinteresuotoms šalims apie eigą, pasiektus rezultatus ir galimybes.
Projekto vykdytojas
Lietuvos IT įmonių asociacija „Infobalt“
Moterų lyderystė vietos demokratijai
Metai
2021 m.
Bendradarbiavimo sritys
Lyčių lygybė ir moterų įgalinimas
Šalis
Mongolija
Skirtos lėšos
9 581,99 Eur
Projekto tikslas

Įgalinti marginalizuotas moteris, skatinant jų aktyvumą ir prasmingą dalyvavimą demokratiniuose procesuose, išsakyti savo nuomonę ir dalyvauti vietos rinkimuose.

Diplomatinės atstovybės projektas

Projekto rezultatai
 • Siekiant projekto tvarumo ir tęstinumo, bendradarbiaujant su vietos NVO, akademine bendruomene, politinėmis partijomis, žiniasklaida ir vietos institucijomis, Mongolijos atokiose kaimo vietovėse kruopščiai atrinkta 150 moterų projekto dalyvių.
 • Surengti mokymai, pasitelkiant tarptautinės ir nacionalinės bendruomenės atrinktus inovatyviausius ir tinkamiausius išteklius moterų įgalinimo srityje.  Dalyvės įtrauktos į  komunikaciją su žiniasklaida apie jų sėkmės istorijas, naują patirtį ir vykstančius pokyčius.
 • Sukurta  internetinė platforma, kurioje apmokytos 150 moterų galės ir toliau dalytis savo patirtimi, žiniomis ir įgūdžiais apie lyderystę ir vietos demokratiją, organizuoti renginius. Tai  sustiprins bendradarbiavimą ir moterų lyderystės sklaidą kituose regionuose ir vietos bendruomenėje.
Projekto vykdytojas
Mongolijos NVO „Sainkhuu Iveel San (SIS)“
Moterų teisių stiprinimas didinant jų gebėjimus socialinėje medijoje
Metai
2021 m.
Bendradarbiavimo sritys
Lyčių lygybė ir moterų įgalinimas
Šalis
Mongolija
Skirtos lėšos
14 000 Eur
Projekto tikslas

Didinti lyčių lygybę Mongolijoje, stiprinant moterų balsą viešame diskurse ir kovojant su lyčių stereotipais socialinėje žiniasklaidoje.

Diplomatinės atstovybės projektas

Projekto rezultatai
 • Iš paraiškas dalyvauti programoje pateikusių 109 pretendenčių atrinkta 20 dalyvių, norinčių tobulinti savo požiūrį į lyčių lygybės klausimų kėlimą ir tobulinti žinias bei įgūdžius kaip efektyviai naudotis socialine žiniasklaida ir informacinėmis technologijomis.
 • Surengti trys seminarai: 1) „Kaip efektyviai naudoti socialinę žiniasklaidą”;  2) „Mobili žurnalistika“; 3) „Veiksminga kampanija socialinėje žiniasklaidoje“ ir kūrybinė socialinės žiniasklaidos plakatų gamyba. 
 • Suorganizuotas mobiliosios žurnalistikos konkursas, siekiant paskatinti kurti veiksmingus vaizdo pranešimus, kuriuose būtų kvestionuojami lyčių stereotipai ir stiprinamas moterų balsas politikos klausimais.
Projekto vykdytojas
Mongolijos NVO „Press Institute of Mongolia“
2020 m.
Lyčių lygybės stprinimas Mongolijoje
Metai
2020 m.
Bendradarbiavimo sritys
Lyčių lygybė ir moterų įgalinimas
Šalis
Mongolija
Skirtos lėšos
8020,36 Eur
Projekto tikslas

Skatinti kaimo vietovėse gyvenančias moteris dalyvauti 2020 m. savivaldos rinkimuose.

Diplomatinės atstovybės projektas

Projekto rezultatai
 • Projekto metu seminaruose perduota miesto moterų dalyvavimo socialinėje ir politinėje veikloje patirtis kaimo vietovių moterims.
 • Šio projekto rėmuose pravestuose 5 seminaruose buvo  įtrauktos ir apmokytos 150 moterų  iš šiaurinių Mongolijos provincijų.
 • Projekto metu į seminarus vyko ekspertai iš Ulan Batoro.
 • Projektas ir jo rezultatai paviešinti vietinėje televizijoje bei spaudoje ir socialiniuose tinkluose.
Projekto vykdytojas
NVO Sainkhuu Iveel San (SIS)
Supratimo apie lyčių lygybę stiprinimas politinėje, socialinėje ir verslo srityse per jaunų moterų įsitraukimą į socialinę veiklą
Metai
2020 m.
Bendradarbiavimo sritys
Lyčių lygybė ir moterų įgalinimas
Šalis
Mongolija
Skirtos lėšos
10 255,42 Eur
Projekto tikslas

Didinti informuotumą apie lyčių lygybę politinėje, socialinėje ir verslo aplinkoje.

Diplomatinės atstovybės projektas

Projekto rezultatai
 • Sustiprinti 30-40 metų moterų iš verslo, politikos ir pilietinės visuomenės komunikaciniai gebėjimai (pasitelkiant medijas).
 • Projekto dalyvės buvo mokomos pristatyti ir apginti joms rūpinčias problemas, paskatinti viešą diskusiją bei sudominti žiniasklaidą ir politikus siekiant jų paramos.
 • Naudojant specialiai tam parengtą dalomąją medžiagą, socialinius tinklus bei komunikacijos seminarus, mentorystę, 3 mėnesių trukmės stipendijų programas ir viešinimo kampanijas, projekto metu buvo sustiprintas moterų gebėjimas išreikšti savo nuomonę bei vesti viešą dialogą, megzti partnerystes ir bendraminčių tinklą.
 • Mokymų metu buvo parengta mokymo medžiaga, sukurti video siužetai įtraukiant visuomenės atstovus. Apie rezultatus buvo informuojama vietos laikraščiuose bei socialiniuose tinkluose.
Projekto vykdytojas
NVO „Mongolijos spaudos institutas“
2019 m.
Moterų įgalinimas - tradiciškai marginalizuotos visuomenės dalies dalyvavimo vietos savivaldos demokratiniuose procesuose skatinimo priemonė
Metai
2019 m.
Bendradarbiavimo sritys
Lyčių lygybė ir moterų įgalinimas
Šalis
Mongolija
Skirtos lėšos
6 000 Eur
Projekto tikslas

Skatinti marginalizuotų ( vienišų ar daugiavaikių motinų, bedarbių, menko išsilavinimo) moterų įgalinimą,  jų įsitraukimą į vietos politinį gyvenimą ir rinkimų procesus; padėti moterims pasirengti  dalyvauti savivaldos rinkimuose.

Diplomatinės atstovybės projektas

Projekto rezultatai
 • Surengti 5 dviejų dienų mokymai atokių vietovių marginalizuotoms moterims (150 dalyvių), kuriuose jos buvo mokomos lyderystės, viešo kalbėjimo, bendravimo su žiniasklaida. Dalyvės supažindintos su vietos savivaldos ir moterų teises apibrėžiančiais teisės aktais, siekiant jų įsitraukimo į savivaldos rinkimų procesą, o taip pat dalyvavimą 2020 savivaldos rinkimuose.
 • Rengiant mokymus projekto įgyvendintojas į pagalbą pasitelkė vietos NVO ekspertus. Vietos socialiniai darbuotojai padėjo atrinkti projekto dalyves: vienišas motinas, moteris neturinčias darbo, mažai išsilavinusias ir neįgalias moteris, norinčias įsitraukti į vietos bendruomenių socialinę, ekonominę ir politinę veiklą.
 • Parengta brošiūra apie projektą, informacija apie projekto įgyvendinimą buvo talpinama Facebook internetiniame puslapyje. Mokymų metu buvo duodami interviu vietos TV ir laikraščiams.
 • Siekdamos projekto tęstinumo, projekto įgyvendintojas suteikė projekte dalyvavusioms moterims įgaliojimus rengti mokymus jaunoms bendruomenių moterims ir mergaitėms, pažadėjo savo pagalbą.
Projekto vykdytojas
NVO Sainkhuu Iveel San (SIS)
„Balsai už pokyčius“ kaimo bendruomenių (grupių) Mongolijoje būrimas ir įgalinimas siekiant paskatinti moterų dalyvavimą 2020 m. rinkimuose kaimo vietovėse
Metai
2019 m.
Bendradarbiavimo sritys
Lyčių lygybė ir moterų įgalinimas
Šalis
Mongolija
Skirtos lėšos
15 985 Eur
Projekto tikslas

Skatinti kaimo moteris dalyvauti politiniame gyvenime, perduodant joms miesto moterų lyderių patirtį; suburti aktyvių kaimo vietovių moterų „Balsai už pokyčius“ grupes; siekti aktyvesnio kaimo vietovių moterų dalyvavimo 2020 m. savivaldos rinkimuose.

Diplomatinės atstovybės projektas

Projekto rezultatai
 • Surengti mokymai 6 provincijose, dalyvavo 141 moteris, įkurta 11 „Balsai už pokyčius” grupių/klubų. Jų narės nusiteikę dalyvauti politinėje veikloje, remti moteris kandidates rinkimuose į parlamentą nepaisant jų partinės priklausomybės.
 • Surinkti mokymų dalyvių vertinimai, į kuriuos buvo atsižvelgta rengiant seminarą Ulanbatore ir leidinį „Bendruomenės telkimo vadovas“. Lygių galimybių plėtros centro ekspertė M. Jankauskaitė konsultavo rengiant šį leidinį. „Bendruomenės telkimo vadovas“ platinamas internetu, bus išspausdintas leidykloje.
 • Ulanbatore surengtas seminaras „Balsai už pokyčius“ klubų/grupių „ambasadorėms“, kur jos mokėsi bendruomenės kūrimo ir kolektyvinės lyderystės. Tikslas – motyvuoti jaunas moteris skatinti socialinius įgūdžius.
 • Sukurtas internetinis „Balsai už pokyčius“ tinklas ir surengti 3 mokymai internetu. Sudaryta visų mokymų dalyvių Facebook grupė, kurioje dalinamasi patirtimi kuriant „Balsai už pokyčius“ klubus/grupes.
 • Projekte dalyvavo 300 moterų, virš 50 tūkst. moterų sužinojo apie projektą internete.
 • Sukurti 2 trumpi dokumentiniai video filmai apie jaunas moteris lyderes, video ir seminarų nuotraukos platintos socialiniuose tinkluose, Facebook 100 tūkst. peržiūrų. NVO talkino profesionali multimedijos komanda.
Projekto vykdytojas
NVO „Women for Change“
2018 m.
Moterų, dirbančių savivaldos institucijose, įgalinimas
Metai
2018 m.
Bendradarbiavimo sritys
Lyčių lygybė ir moterų įgalinimas
Šalis
Mongolija
Skirtos lėšos
7 970.50 Eur
Projekto tikslas

Skatinti lyčių lygybę; moterų, išrinktų į vietos savivaldą, įgalinimas; lyderystės, motyvacijos  ir pasitikėjimo savimi ugdymas.

Diplomatinės atstovybės projektas

Projekto rezultatai
 • Surengti 2 mokymai 60-iai atokios Dornod provincijos moterų, išrinktų į vietos valdžios institucijas.
 • Ekspertai iš Mongolijos savivaldybių asociacijos ir Nacionalinės vadybos akademijos padėjo į vietos savivaldą išrinktoms moterims suprasti savivaldos įstatymus, moterų lyderių vaidmenį ir keliamus uždavinius. Moterys buvo mokomos, kaip įgyti vietos bendruomenės pasitikėjimą, mokėsi konfliktų sprendimo būdų, darbo komandoje įgūdžių.  Pasitelkus žiniasklaidos iš sostinės ir Dornod provincijos ekspertus, moterys gilino darbo su žiniasklaida įgūdžius.
 • Projektą rėmė Dornod provincijos savivaldybė. Moterų, dalyvavusių projekte, vertinimu, mokymai patobulino jų profesines žinias, padidino jų savivertę, kai kurias jų paskatino dalyvauti  2020 m. vietos ir parlamento rinkimuose. Projekto vadybininkė ir dalyvės davė interviu vietos spaudai ir televizijai.
Projekto vykdytojas
NVO Sainkhuu Iveel San (SIS)
„Kaimo balsai už pokyčius“
Metai
2018 m.
Bendradarbiavimo sritys
Lyčių lygybė ir moterų įgalinimas
Šalis
Mongolija
Skirtos lėšos
13 989 Eur
Projekto tikslas

Skatinti lyčių lygybę kaimo vietovėsekeičiant stereotipus visuomenėje, kuriant visa apimančią ir įtraukią visuomenę, įtraukiant moteris į politiką.

Diplomatinės atstovybės projektas

Projekto rezultatai
 • Rugsėjo mėn. surengtos Mongolijos moterų lyderių 2 dienų stovyklos trijose pagrindinėse provincijose, dalyvavo 62 moterys. Surengti mokymai, diskusijos  lyčių lygybės, moterų įgalinimo, ypač jų įsitraukimo į politinę veiklą, temomis. Kiekvienos provincijos atstovės parengė veiksmų planus, pradėjo kurti moterų klubus, kuriuose rengia pokalbius moterims aktualiomis temomis.
 • Sukurti 8 trumpi dokumentiniai video filmai apie jaunas moteris lyderes (4 iš provincijų ir 4 iš sostinės), platinti per Facebook, Youtube, Twitter, Instagram, 100 tūkst. peržiūrų. NVO talkino profesionali multimedijos komanda.
 • Spalio 27 d. Ulanbatore surengta 8 dokumentinių video filmų peržiūra ir diskusija.
 • Buvo tęsiamas bendradarbiavimas su Lietuvos Lygių galimybių plėtros centro eksperte M. Jankauskaite, kuri teikė nuotolines konsultacijas rengiant projektą, pateikė savo vertinimus ir rekomendacijas.
Projekto vykdytojas
NVO „Women for Change“
2017 m.
Parama Mongolijai maisto saugos ir kontrolės srityje.
Metai
2017 m.
Bendradarbiavimo sritys
Geras valdymas
Šalis
Mongolija
Skirtos lėšos
11 743,71 Eur
Projekto tikslas

Sustiprinti Mongolijos institucijų administracinius ir institucinius gebėjimus, gerinant maisto ir saugos kontrolę Mongolijoje ir gilinant Mongolijos Bendrosios specializuotos agentūros ekspertų žinias apie ES reikalavimus maisto produktų kontrolės srityje bei maisto saugos laboratorinius metodus.

Diplomatinės atstovybės projektas

Projekto rezultatai
 • Suorganizuotas 3 Mongolijos ekspertų penkių dienų mokomasis vizitas į Lietuvą. Jo metu pristatyti ES reikalavimai maisto produktų kontrolės srityje, Lietuvoje vykdoma valstybinė kontrolė, maisto saugos laboratoriniai metodai, pasidalinta patirtimi nesaugių produktų atšaukimo iš rinkos klausimais.
 • Surengti dviejų dienų mokymai kompetentingos institucijos darbuotojams, atsakingiems už maisto saugą ir veterinariją Mongolijoje.
 • Projektas padėjo Mongolijos maisto ir veterinarijos specialistams sustiprinti administracinius ir institucinius gebėjimus, susipažinti su Lietuvoje ir ES taikomais maisto saugos ir veterinarijos reikalavimais.
 • Projektas buvo viešinamas Lietuvoje (2 pranešimai VMVT internetiniame puslapyje) ir Mongolijoje (1 pranešimas Mongolijos Bendrosios specializuotos inspekcijos agentūros internetiniame puslapyje).
Projekto vykdytojas
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
“Voices for change”
Metai
2017 m.
Bendradarbiavimo sritys
Lyčių lygybė ir moterų įgalinimas
Šalis
Mongolija
Skirtos lėšos
14 981 Eur
Projekto tikslas

Skatinti lyčių lygybę, keičiant stereotipus visuomenėje, kuriant visa apimančią ir įtraukią visuomenę, apjungiančią piliečius ir moteris politikes.

Diplomatinės atstovybės projektas

Projekto rezultatai
 • Surengta dviejų dienų Jaunųjų moterų vadovių stovykla Ulan Batore, Mongolijoje, skirta lyčių lygybės temai (dalyvavo 55 moterys).
 • Surengta filmų ištraukų, skirtų moterų problemoms, peržiūra ir diskusija Ulan Batore, Mongolijoje (dalyvavo 150 moterų).
 • Lygių galimybių plėtros centro ekspertė M. Jankauskaitė Ulan Batore dalyvavo pilietinės visuomenės formavimui skirtuose seminaruose, skaitė pranešimą konferencijoje „Moterų dalyvavimas politikoje ir lyderystė“. Konferencijoje įvairių Mongolijos partijų ir profesijų atstovės diskutavo moterų įgalinimo, socialinės nelygybės, moterų ir vaikų sveikatos temomis.
 • Mongolijos NVO „Women for Change“ koordinatorė Lietuvoje sėmėsi patirties Lygių galimybių plėtros centre, susitiko su  LGBT, jaunimo organizacijų atstovais, domėjosi Lietuvos įstatymais.
 • Internete video medžiaga apie Jaunųjų moterų vadovių stovyklą buvo peržiūrėta 2500 kartų, Facebook-e su projekto renginiais susipažino 100 tūkst. NVO talkino profesionali multimedijos komanda.
Projekto vykdytojas
NVO „Women for Change“
2015 m.
Lyčių lygybė nuo Baltijos iki Vidurinės Azijos: tarptautinė internetinė svetainė Women in Democracy
Metai
2015 m.
Bendradarbiavimo sritys
Daugiašaliai projektai, Lyčių lygybė ir moterų įgalinimas
Šalis
Armėnija, Azerbaidžanas, Baltarusija, Kirgizija, Moldova, Mongolija, Sakartvelas, Tadžikistanas, Turkmėnistanas, Ukraina, Uzbekistanas, Vietnamas
Skirtos lėšos
6.652,51 Eur
Projekto tikslas

Tęsti inovatyvios tarptautinės internetinės svetainės “Women in Democracy” veiklas.

Projekto rezultatai
 • Užtikrintas nuolatinis tarptautinės internetinės svetainės www.womenindemocracy.org, pristatančios ir skatinančios lyčių lygybę Rytų Europos, Kaukazo regiono ir Centrinės Azijos šalyse, palaikymas ir techninis aptarnavimas
 • Kasdien atliktas naujienų monitoringas ir naujienų atranka svetainės prieskyroms “Naujienos”, “Opinion”, “Facebook”;  periodiškai pildomos aktualijų prieskyros „Politics“, „Governance and Economy“, „Violence against Women“ ir „International Organizations“, talpinama vaizdinė medžiaga
 • Parengti ir svetainėje patalpinti 4 originalūs interviu su moterimis-regiono lyderėmis (patalpinti prieskyroje “Interviu su lyderėmis”)
 • Parašyti 6 informaciniai ir analitiniai tekstai
 • Sustiprintas Lietuvos, kaip lyčių lygybės koordinatorės regione (Rytų Europa, Kaukazo regionas, Centrinė Azija), vaidmuo
 • Savo veikla svetainė atlieka anti-demokratinės propagandos ir dezinformacijos diskreditaciją regione.
Projekto vykdytojas
Vilniaus universitetas / Lyčių studijų centras
2013 m.
Lyčių lygybė nuo Baltijos jūros iki Vidurinės Azijos: tarptautinė internetinė svetainė "Women in Democracy"
Metai
2013 m.
Bendradarbiavimo sritys
Lyčių lygybė ir moterų įgalinimas
Šalis
Armėnija, Azerbaidžanas, Baltarusija, Kirgizija, Moldova, Mongolija, Sakartvelas, Tadžikistanas, Turkmėnistanas, Ukraina, Uzbekistanas, Vietnamas
Skirtos lėšos
35.914 Lt
Projekto tikslas

Tęsti tarptautinės internetinės svetainės www.womenindemocracy.org, pristatančios ir skatinančios lyčių lygybę Demokratijų bendrijos ir kitose šalyse (ypač Rytų Europos, Kaukazo regiono, Centrinės Azijos), palaikymą ir plėtrą (nuo 2012 m.)

Projekto rezultatai
 • Projekto metu buvo atliekamas kasdieninis naujienų ir informacinių bazių monitoringas moterų padėties ir lyčių lygybės klausimais
 • Užmegzti kontaktai su 15 valstybių tikslinėmis regiono NVO, buvo atliekama nacionalinių vyriausybių dokumentų ir teisinės medžiagos analizė bei vykdomų iniciatyvų lyčių lygybės srityje pristatymas
 • Parengta ir tinklapyje publikuota Lietuvos visuomenės supažindinimui su lyčių lygybės įgyvendinimo iniciatyvomis regione skirta medžiaga
 • Organizuotas kelių dienų trukmės internetinis forumas aktualiais lygių galimybių klausimais. Pagrindinis rezultatas – efektyviai veikianti svetainė.
Projekto vykdytojas
Vilniaus universiteto Lyčių studijų centras
2012 m.
Demokratijų forumas: internetinė lyčių lygybės svetainė
Metai
2012 m.
Bendradarbiavimo sritys
Daugiašaliai projektai, Visuomenės informavimas
Šalis
Armėnija, Azerbaidžanas, Baltarusija, Kirgizija, Moldova, Mongolija, Sakartvelas, Tadžikistanas, Turkmėnistanas, Ukraina, Uzbekistanas
Skirtos lėšos
N/A
Projekto tikslas

Sukurti forumą su aktualiomis moterų teisių realijomis ( talpinanti naudingus dokumentus, gerųjų praktikų pavyzdžius), skatinanti temines diskusijas bei padedantis įgyvendinti lyčių lygybę regiono ir kitose Demokratijų bendrijos šalyse.

Projekto rezultatai
 • Sukurta internetinė svetainė http://www.womenindemocracy.org/ atitinkanti projekto tikslus
 • Turinys nuolat atnaujinamas
 • Toliau vykdomas bendradarbiavimas su NVO Rytų Europos, Kaukazo regiono ir Centrinės Azijos šalyse.
Projekto vykdytojas
Vilniaus universiteto Lyčių studijų centras
2007 m.
Seminaras Rytų Europos ir Vidurinės Azijos valstybėms prekybos palengvinimo klausimais
Metai
2007 m.
Bendradarbiavimo sritys
Daugiašaliai projektai, Verslo skatinimas
Šalis
Armėnija, Azerbaidžanas, Baltarusija, Kirgizija, Moldova, Mongolija, Sakartvelas, Ukraina
Skirtos lėšos
268.000 Lt (savanoriškas įnašas į PPO Globalų patikos fondą)
Projekto tikslas

Informuoti apie tarptautinės prekybos palengvinimą Rytų ir Vidurio Europos bei Vidurinės Azijos pareigūnus.

Projekto rezultatai
 • Vilniuje surengtas regioninis seminaras, kuriame dalyvavo 22-jų Rytų Europos ir Vidurinės Azijos valstybių atstovai.
Projekto vykdytojas
Pasaulio prekybos organizacija (PPO)
Bendradarbiavimas su Mongolija

Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politikos strateginiai tikslai nustatyti remiantis Mongolijos poreikiais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės programa ir ES politikos prioritetais.

Parama Mongolijai

Lietuva vystomojo bendradarbiavimo projektus Mongolijoje įgyvendina nuo 2017 m.

2017–2021 m. Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos lėšomis Mongolijoje įgyvendinta 11 projektų, kuriems skirta 132,5 tūkst. eurų. Projektai įgyvendinti moterų socialinio ir ekonominio aktyvumo skatinimo, lyčių lygybės, administracinių ir institucinių gebėjimų stiprinimo srityse.

Atgal