logo
lt
en

Šiaurės Makedonija

Projektai
2021 m.
Dvynių projektas: Tolesnė parama įgyvendinant nacionalinę kvalifikacijų sąrangą Šiaurės Makedonijoje
Metai
2021 m.
Bendradarbiavimo sritys
ES Dvynių programa, Geras valdymas, Švietimas
Šalis
Šiaurės Makedonija
Skirtos lėšos
1 500 000 EUR (ES biudžeto lėšos)
Projekto tikslas

Stiprinti Šiaurės Makedonijos nacionalinę kvalifikacijų sąrangą bei spartinti jos praktinį įgyvendinimą siekiant padidinti įsidarbinimą, judumą bei socialinę besimokančiųjų ir dirbančiųjų integraciją.

Projekto trukmė: 27 mėn. + 3 mėn.

Plačiau apie projektą: Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos pranešime spaudai.

Projekto rezultatai

Numatomi projekto rezultatai: Ypatingas dėmesys skiriamas kokybės užtikrinimo procedūrų plėtotei bei jų įgyvendinimui, skaidrumui ir bendrosios mokymosi visą gyvenimą kompetencijos gebėjimų stiprinimui bendrajame, profesiniame ugdyme ir aukštajame moksle, kokybės bei mokslo ir studijų pritaikomumo rinkos poreikiams gerinimui, sąsajų tarp formaliojo, neformaliojo ir savaiminio mokymosi kūrimui bei mokymosi pasiekimų, įgytų įvairiose mokymosi aplinkose, pripažinimui.

Projekto vykdytojas
Lietuva - lyderė (Lietuvos Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras, Studijų kokybės vertinimo centras, Europos socialinio fondo agentūra), Prancūzija ir Slovėnija - jaunesnieji partneriai
2019 m.
Dvynių projektas: Medicininių produktų teisės aktų suderinimas su ES teisės aktais ir pajėgumų juos įgyvendinti plėtra
Metai
2019 m.
Bendradarbiavimo sritys
ES Dvynių programa, Geras valdymas, Sveikatos apsauga
Šalis
Šiaurės Makedonija
Skirtos lėšos
250 000 EUR (ES biudžeto lėšos)
Projekto tikslas

Parama vaistų ir medicinos prietaisų agentūrai MALMED laikantis tarptautinių standartų ir gerosios farmacijos praktikos, taip pat nacionalinių farmacijos teisės aktų priėmimas, įgyvendinimas ir vykdymas pagal ES acquis.

Projekto trukmė: 8 mėn. + 3 mėn.

Plačiau apie projektą: CPVA pranešime spaudai.

Projekto vykdytojas
Lietuva (Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba, CPVA)
2017 m.
Dvynių projektas: Gebėjimų efektyviai įgyvendinti acquis gamtos apsaugos srityje stiprinimas
Metai
2017 m.
Bendradarbiavimo sritys
Aplinkosauga ir klimato kaita, ES Dvynių programa, Geras valdymas
Šalis
Šiaurės Makedonija
Skirtos lėšos
1 100 000 EUR (ES biudžeto lėšos)
Projekto tikslas

Stiprinti valdžios institucijų administracinius gebėjimus Šiaurės Makedonijoje, įgyvendinant gamtos apsaugos teisės aktus, įskaitant ES gamtos apsaugos direktyvas, bei toliau rengiant teisės aktus ir gamtotvarkos dokumentus.

Projekto trukmė: 21 mėn. + 3 mėn.

Plačiau apie projektą: Užsienio reikalų ministerijos pranešime spaudai.

Projekto vykdytojas
Suomija - lyderė, Lietuva (Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos) - jaunesnioji partnerė
Dvynių projektas: Muitinės administracijos veiklos ir institucinių gebėjimų stiprinimas
Metai
2017 m.
Bendradarbiavimo sritys
ES Dvynių programa, Geras valdymas
Šalis
Šiaurės Makedonija
Skirtos lėšos
1 600 000 EUR (EU biudžeto lėšos)
Projekto tikslas

Stiprinti CARM administracinius gebėjimus ir jos gebėjimą įgyvendinti acquis ir reformas, kad būtų laikomasi ES reikalavimų muitų srityje ir šalis būtų priartinta prie ES rinkos ir Muitų sąjungos.

Projekto trukmė: 21 mėn. + 3 mėn.

Projekto vykdytojas
Austrija - lyderė, Lietuva (Muitinės departamentas, CPVA) - jaunesnioji partnerė
Dvynių projektas: Tolesnis gebėjimų tirti nusikaltimo vietą vystymas
Metai
2017 m.
Bendradarbiavimo sritys
ES Dvynių programa, Geras valdymas
Šalis
Šiaurės Makedonija
Skirtos lėšos
1 050 000 EUR (ES biudžeto lėšos)
Projekto tikslas

Plėtoti nusikaltimų vietų tyrimo gebėjimus, sukuriant naują organizacinę struktūrą bei nusikaltimų vietų tyrimo kokybės sistemą, diegiant naujus įrodymų iš nusikaltimo vietos rinkimo ir gabenimo metodus bei standartus, ir sukuriant prielaidas regioninio ir vietinio lygmens nusikaltimų vietų tyrimo padalinius.

Projekto trukmė: 21 mėn. + 3 mėn.

Plačiau apie projektą: CPVA pranešime spaudai.

Projekto vykdytojas
Lietuva (Policijos departamento Kriminalistinių tyrimų valdyba, CPVA) - lyderė, Latvija - jaunesnioji partnerė
2016 m.
Dvynių projektas: Gebėjimų veiksmingai įgyvendinti acquis vandens kokybės srityje stiprinimas
Metai
2016 m.
Bendradarbiavimo sritys
Aplinkosauga ir klimato kaita, ES Dvynių programa, Geras valdymas
Šalis
Šiaurės Makedonija
Skirtos lėšos
1 200 000 EUR (ES biudžeto lėšos)
Projekto tikslas

Padėti Makedonijos aplinkos ir fizinio planavimo ministerijos Vandens departamentui patobulinti esamą vandens leidimų sistemą ir parengti su Vandens direktyva susijusius antrinės teisės aktus.

Projekto trukmė: 21 mėn. + 3 mėn.

Plačiau apie projektą: URM pranešime spaudai.

Projekto vykdytojas
Austrija - lyderė, Olandija, Lietuva (Aplinkos ministerija, Geologijos tarnyba, Hidrometeorologijos tarnyba, Aplinkos projektų valdymo agentūra) - jaunesniosios partners
Dvynių projektas: Nacionalinių valdžios institucijų gebėjimų patikimai ir veiksmingai valdyti ES lėšas stiprinimas atsižvelgiant ir į naują ES reglamentą 2014-2020 metams
Metai
2016 m.
Bendradarbiavimo sritys
ES Dvynių programa, Geras valdymas
Šalis
Šiaurės Makedonija
Skirtos lėšos
250 000 EUR (ES biudžeto lėšos)
Projekto tikslas

Didinti nacionalinių valdžios institucijų, dalyvaujančių decentralizuotame ir (arba) tiesioginiame ES lėšų valdyme, praktinę patirtį, veiksmingumą ir poveikį bei didinti įgyvendinimo veiksmingumą, įskaitant greitą reagavimą į kylančius prioritetus.

Projekto trukmė: 6 mėn. + 3 mėn.

Plačiau apie projektą: Užsienio reikalų ministerijos pranešime spaudai; Finansų ministerijos pranešime spaudai.

 

Projekto vykdytojas
Lietuva (Finansų ministerija, Nacionalinė mokėjimo agentūra, CPVA)
2015 m.
Dvynių projektas: Švietimo sistemos kokybės užtikrinimo ir kontrolės stiprinimas
Metai
2015 m.
Bendradarbiavimo sritys
ES Dvynių programa, Švietimas
Šalis
Šiaurės Makedonija
Skirtos lėšos
250 000 EUR (ES biudžeto lėšos)
Projekto tikslas

Remti esamų direktorių mokymo ir egzaminavimo programų peržiūrą ir atnaujinimą, taip pat naujos programos (mokymo poreikių įvertinimo ir mokymo veiksmų plano), skirtos mokyklų valdymo struktūroms stiprinti, rengimą.

Projekto trukmė: 6 mėn.

Plačiau apie projektą: URM pranešime spaudai.

Projekto vykdytojas
Lietuva (Švietimo aprūpinimo centras, Švietimo ir mokslo ministerija, Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra, Ugdymo plėtotės centras, Europos socialinio fondo agentūra)
Dvynių projektas: Tolimesnė parama efektyviai prevencijai ir kovai su sukčiavimu ir pažeidimais įsisavinant ES fondų lėšas
Metai
2015 m.
Bendradarbiavimo sritys
ES Dvynių programa, Geras valdymas
Šalis
Šiaurės Makedonija
Skirtos lėšos
250 000 EUR (ES biudžeto lėšos)
Projekto tikslas

Stiprinti nacionalinius ES finansinių interesų apsaugos ir bendradarbiavimo su Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF) gebėjimus.

Projekto trukmė: 6 mėn. + 3 mėn.

Plačiau apie projektą: Užsienio reikalų ministerijos pranešime spaudai; Finansų ministerijos pranešime spaudai.

Projekto vykdytojas
Lietuva (Finansų ministerija, STT, FNTT, CPVA)
2013 m.
Dvynių projektas: Pagalba prižiūrėti ir kontroliuoti Veiklos programos “Žmogiškųjų išteklių vystymas“ finansuojamas veiklas
Metai
2013 m.
Bendradarbiavimo sritys
ES Dvynių programa, Geras valdymas
Šalis
Šiaurės Makedonija
Skirtos lėšos
250 000 EUR (ES biudžeto lėšos)
Projekto tikslas

Šio Dvynių projekto tikslas - toliau stiprinti veiklos struktūros sistemą ir institucinę struktūrą bei žmogiškuosius gebėjimus, susijusius su veiksmų ir projektų stebėsena ir kontrole, siekiant užtikrinti veiksmingą ir efektyvų Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos įgyvendinimą pagal atitinkamas ES ir nacionalines taisykles.

Projekto trukmė: 11 mėn.

Projekto vykdytojas
Lietuva (Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Centrinė projektų valdymo agentūra, Europos socialinio fondo agentūra)
Dvynių projektas: Parama Įdarbinimo agentūrai įgyvendinant aktyvios darbo rinkos priemones ir paslaugas
Metai
2013 m.
Bendradarbiavimo sritys
ES Dvynių programa, Geras valdymas
Šalis
Šiaurės Makedonija
Skirtos lėšos
1 200 000 EUR (ES biudžeto lėšos)
Projekto tikslas

Gerinti Užimtumo tarnybos teikiamų paslaugų kokybę, veiksmingumą ir poveikį, siekiant mažinti nedarbą ir užkirsti kelią užimtiems asmenims tapti bedarbiais.

Projekto trukmė: 24 mėn.

Plačiau apie projektą: pranešime spaudai.

Projekto vykdytojas
Vokietija - lyderė, Lietuva (Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Darbo birža, Centrinė projektų valdymo agentūra) - jaunesnioji partnerė
2010 m.
Dvynių projektas: Gebėjimų stiprinimas Makedonijoje siekiant per Centrinį finansavimo ir sutarčių departamentą ir Nacionalinį fondą tinkamai valdyti ES fondus ir IPA
Metai
2010 m.
Bendradarbiavimo sritys
ES Dvynių programa, Geras valdymas
Šalis
Šiaurės Makedonija
Skirtos lėšos
200 000 EUR (ES biudžeto lėšos)
Projekto tikslas

Padėti Vyriausybės institucijoms, t. y. Nacionaliniam fondui, Nacionaliniam leidimus duodančiam pareigūnui ir Finansų ministerijos Centriniam finansavimo ir sutarčių sudarymo departamentui, valdyti ES lėšas pagal Decentralizuotos įgyvendinimo sistemos vidaus kontrolės standartus.

Projekto trukmė: 6 mėn.

Projekto vykdytojas
Lietuva (Finansų ministerija, CPVA)
Atgal