logo
lt
en

Daugiašalis bendradarbiavimas

Siekiant esminių vystomojo bendradarbiavimo tikslų – mažinti skurdą pasaulyje ir plėtoti ilgalaikį ir darnų besivystančių šalių vystymąsi – svarbus vaidmuo tenka tarptautinėms organizacijoms ir tarptautinėms finansų institucijoms. Lietuva prisideda prie tarptautinės bendruomenės pastangų stiprinti ir koordinuoti bendrą prekybos, aplinkosaugos ir klimato kaitos, mokesčių, kovos su korupcija, migracijos, saugumo, lyčių lygybės ir kitų sričių veiklą, remdama šių organizacijų vykdomas vystomojo bendradarbiavimo programas ir projektus.

Lietuva daugiašalę paramą vystymuisi teikia per privalomus ir savanoriškus įnašus ir įmokas į vystomojo bendradarbiavimo veiklą vykdančius ar koordinuojančius fondus ir tarptautines organizacijas, tarptautines finansų institucijas, įskaitant dalį įmokų į Europos Sąjungos biudžetą. Tokiu būdu Lietuva remia skurdžiausias pasaulio valstybes Afrikoje, Azijoje, Lotynų Amerikoje ir kituose regionuose.

Lietuva dalyvauja šių vystomojo bendradarbiavimo veiklą vykdančių tarptautinių fondų veikloje:

Europos Plėtros Fondas

Europos Plėtros Fondas (angl. European Development Fund, EDF) įkurtas pagal Romos sutartį 1957 m., veikti pradėjo 1959 m. Šis Fondas – pagrindinis Europos Sąjungos ir Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno šalių (angl. ACP) grupės vystomojo bendradarbiavimo finansavimo instrumentas. Fondą administruoja Europos Komisija, o paramos programas tvirtina specialus iš ES šalių narių atstovų sudarytas Europos Plėtros Fondo komitetas. Fondą sudaro ES šalių narių įnašai, nustatomi pagal įmokų raktą.. 10-asis Fondas apėmė 2008–2013 m. laikotarpį, kuriam buvo skirtas 22,682 mlrd. eurų finansavimas. 11-asis Fondas apima 2014–2020 m. laikotarpį, kuriam numatytas 30,506 mlrd. eurų finansavimas. Didžioji dalis – 29,089 mlrd. eurų (per 95 proc.) skiriama Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno šalių vystymosi finansavimui, 364,5 mln. eurų – ES užjūrio teritorijoms, 1 052,5 mln. eurų – Fondo administravimo išlaidoms.

Lietuva įmokas į Fondą pradėjo mokėti nuo 2011 m. 11-ajame Fonde bendra maksimali Lietuvos įmoka gali siekti iki 55 145 696 eurų. Metinį ES šalių narių įnašą Europos Komisija apskaičiuoja pagal Fondo išmokų programoms ir projektams poreikį.

Anna Lindh fondas

Annos Lindh fondas (angl. Anna Lindh Foundation, ALF / toliau Fondas) įkurtas 2004 m. skatinti Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių dialogą. Veikia kaip pilietinės visuomenės organizacijų tinklas. Fondo tikslas – suartinti žmones ir organizacijas, pripažinti įvairių kultūrų identitetą, kurti bendrą ateitį. Fondo veikla susideda iš šių krypčių: jaunimo švietimas, kultūros ir meno plėtra, miestų plėtra ir migrantų integracija, religinis dialogas, taika ir sambūvis, žiniasklaidos stiprinimas.

Fondą sudaro 43 valstybių nacionaliniai tinklai, vienijantys apie 4 000 pilietinės visuomenės organizacijų, kurioms priskiriamos tokios: nevyriausybinės organizacijos, privatūs asmenys, fondai, valstybinės institucijos, vietos ir regioninė valdžia ir pan.

Lietuvos nacionaliniame tinkle yra per 30 pilietinės visuomenės organizacijų, kurios aktyviai prisideda skatinant tarpkultūrinį dialogą, ypač tarptautinių santykių, žiniasklaidos ir kultūros srityse. Panaudodamos Fondo finansavimą Lietuvos pilietinės visuomenės organizacijos jau dalyvavo bendrose programose su Egiptu, Jordanija ir Tunisu, Viduržemio regiono kampanijose „1001 veiksmas dialogui“, “Kurk pasitikėjimą ir nutiesk tiltus“ ir kt. Dalyvaudama Fondo veikloje Lietuva turi galimybę per projektus dalintis savo europietiškąja patirtimi su Šiaurės Afrikos bei Artimųjų Rytų šalims. Lietuvos pilietinės visuomenės organizacijos gali dalyvauti Fondo programose, pasinaudoti ryšiais ir gauti dalinį finansavimą mūsų šalyje ir kitose šalyse vykdomiems projektams. Dalyvaudama Fondo veikloje Lietuva turi galimybę labiau informuoti visuomenę apie globalius procesus ir paramą vystomojo bendradarbiavimo politikai.

Fondas finansuojamas iš Europos Komisijos įmokų ir ES šalių narių savanoriškų įnašų.

Azijos ir Europos fondas

Azijos ir Europos fondas (angl. Asia–Europe Foundation, ASEF / toliau Fondas) – pelno nesiekianti organizacija, įkurta 1997 m. Singapūre kaip Azijos ir Europos susitikimo (ASEM) finansinis įrankis mainams tarp Azijos ir Europos intelektinėje, socialinėje ir kultūros srityse skatinti. ASEM vienija 53 partnerius: 28 ES šalis nares ir EK, 17 Azijos valstybių (Bangladešą, Brunėjų, Filipinus, Indiją, Indoneziją, Japoniją, Kambodžą, Kiniją, Laosą, Pietų Korėją, Malaiziją, Mianmarą/Birmą, Mongoliją, Pakistaną, Singapūrą, Tailandą, Vietnamą), ASEAN Sekretoriatą. 2010 m. ASEM narėmis tapo Australija, Naujoji Zelandija ir Rusija, 2012 m. – Bangladešas, Norvegija ir Šveicarija, 2014 m. – Kroatija ir Kazachstanas.

Fondo projektuose išsivysčiusios ASEM narės dalinasi patirtimi su besivystančiomis ASEM narėmis. Projektai skirti demokratinius procesus besivystančiose valstybėse skatinti ir apima tokias temas kaip: demokratija, teisės viršenybė, žmogaus teisės, geras valdymas, aplinkos apsauga ir darnus vystymasis, ekonomika ir visuomenė, visuomenės sveikata, menai ir kultūra, švietimas ir akademinis bendradarbiavimas, ir pan. Fondo projektai organizuojami kartu su ASEM šalių partnerių institucijomis: parlamentais, valstybinėmis įstaigomis, moksliniais institutais, švietimo įstaigomis, studentų ir jaunimo, kultūros ir paveldo išsaugojimo organizacijomis, verslo atstovais, nevyriausybinės organizacijomis, profesinėmis sąjungomis. Fondas dirba su daugiau nei 500 partnerių Europoje ir Azijoje. Fondo dėka įvykdyta per 600 projektų, suburta daugiau nei 17 000 dalyvių, pasiektos dideles auditorijas Europoje ir Azijoje.

Fondo projektai Lietuvoje didina visuomenės informuotumą apie globalius procesus, prisideda prie visuomenės pritarimo vystomojo bendradarbiavimo politikai skatinimo ir įsitraukimo (ypač nevyriausybinių organizacijų) į konkrečią vystomojo bendradarbiavimo veiklą.

Fondo veikla finansuojama tik iš savanoriškų ASEM partnerių įnašų.

Lifeline fondas

Lifeline fondas (angl. Lifeline: the Embattled Civil Society Organizations Assistance Fund) buvo įsteigtas JAV Valstybės departamento iniciatyva. „Lifeline“ fondas įsteigtas 2011 m. Vilniuje vykusio Demokratijų bendrijos susitikimo metu. Fondas teikia finansinę paramą nevyriausybinėms organizacijoms ir pavieniams asmenims, ginantiems žmogaus teises ir kovojantiems už demokratiją, bei patiriantiems veiklos suvaržymus savose šalyse visame pasaulyje. Taip pat teikiama advokatavimo pagalba kaip atsakas į pilietinei visuomenei kylančias globalesnio pobūdžio grėsmes, t.y. remiamos pilietinės visuomenės organizacijos (žmogaus teisių organizacijos, žiniasklaidos asociacijos, studentų grupės, profsąjungos, nepriklausomi mokslo institutai ir pan.), ginančios žmogaus teises bei atliekančios prižiūrimąją funkciją.

Šiuo metu fondas turi 19 valstybių, kurių tarpe yra ir Lietuva.

Daugiau informacijos.

Europos demokratijos fondas

Europos demokratijos fondas (angl. European Endowment for Democracy) yra 2013 m. Europos Sąjungos (ES) ir jos valstybių narių įkurta nepriklausoma organizacija, remianti demokratiją ES kaimynystėje ir už jos ribų.

Fondo tikslas – teikti lanksčią finansinę paramą demokratinėms iniciatyvoms, orientuojantis į vietos kontekstą ir poreikius bei užpildant finansavimo spragas besitraukiančiose pilietinės visuomenės erdvėse. Fondas veikia kaip papildomas finansavimo instrumentas, kurio tikslinė grupė – pilietinės visuomenės aktyvistai ir organizacijos, žmogaus teisių aktyvistai, nepriklausomos žiniasklaidos priemonės, demokratiniai judėjimai, kuriems sudėtinga gauti finansinę paramą iš kitų šaltinių. Fondas vadovaujasi greita ir lanksčia sprendimų priėmimo sistema.

Fondo veiklos vykdomos ES kaimynystės Pietų ir Rytų regionuose. Papildomai parama teikiama ES kaimynystės valstybių kaimynėms (angl. „neighbours of EU neighbours”).

Fondo veiklas prižiūri valdyba ir vykdantysis komitetas, sudaryti iš ES valstybių narių ir ES institucijų atstovų bei pilietinės visuomenės ekspertų. Fondo veiklas finansuoja ES, ES valstybės narės ir kitos šalys.

Daugiau informacijos.

ES skubios pagalbos patikos fondas Afrikai

ES skubios pagalbos patikos fondas Afrikai (angl. EU Emergency Trust Fund for Africa). Šis patikos fondas buvo įsteigtas 2015 m. ir teikia paramą šalims iš Sahelio, Čado ežero, Somalio pusiasalio ir Šiaurės Afrikos regionų. Jo biudžetas siekia daugiau kaip 3,2 mlrd. eurų, o Lietuvos įnašas sudaro 200 tūkst. eurų. Fondas siekia prisidėti prie esminių nelegalią migraciją sukeliančių priežasčių šalinimo. Remiamos sritys: 1) darbo vietų kūrimas, ypač moterims ir jaunimui, taip pat grįžtančiųjų integracija; 2) atsparumo krizėms didinimas; 3) migracijos valdymo stiprinimas – readmisijos programų įgyvendinimas, legalios migracijos skatinimas, kova su nusikaltėlių tinklais, kt.; 4) saugumo didinimas, konfliktų prevencija, sienų valdymas.

Madad fondas

Madad fondas. Šis regioninis ES patikos fondas, buvo įsteigtas 2014 m. gruodžio 15 d. kaip finansinė priemonė, skirta geresniam pagalbos mobilizavimui reaguojant į Sirijos krizę. Madad fondas skirtas pagalbos teikimui regioniniu mastu, t.y. atsižvelgiant į pabėgėlių srautus Sirijos kaimyninėse valstybėse (Turkijoje, Libane, Jordanijoje, Irake, Egipte ir t.t.). Fondo lėšos orientuojamos į ilgalaikius poreikius, tokius kaip švietimo gerinimą, darbo vietų kūrimą ir bendrosios infrastruktūroms atstatymą. Iki 2017 m. pabaigos fondas surinko apie 1 mlrd. eurų paramos, kuri buvo paskirstyta tarp skirtingų paramos programų. 2015 m. Lietuva į fondą įmokėjo 100 tūkst. eurų.

Atgal