logo
lt
en

Narystė EBPO

2018 metais Lietuva tapo Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) nare. Ši organizacija vienija pažangia ekonomika pasižyminčias modernias valstybes. Pakvietimas į EBPO rodo valstybės brandą ir institucijų pajėgumus. EBPO ne tik skatina ekonomikos reformas, bet ir formuoja pasaulinę nuomonę, kaip turėtų būti reaguojama į globalius iššūkius. Lietuvos dalyvavimas šioje įtakingoje pasaulinėje organizacijoje stiprina šalies įtaką, nacionalinį saugumą, sudaro galimybę išsakyti savo nuomonę ir būti išgirstiems mums aktualiais tarptautinės darbotvarkės klausimais.  

2022 m. lapkričio 16 dieną vykusiame EBPO Paramos vystymuisi komiteto (PVK) posėdyje buvo pritarta Lietuvos narystei šiame svarbiame komitete, kuris vienija šalis donores ir sprendžia aktualius vystomojo bendradrbiavimo klausimus, atlieka analizes ir studijas, nustato tarptautinius standartus. Lietuva tapusi 31-ąja šio tarptautinio vystomojo bendradarbiavimo forumo nare turi galimybę dalyvauti priimant sprendimus dėl tarptautinių vystomojo bendradarbiavimo standartų, didinti savo politikos veiksmingumą, naudotis tarpusavio peržiūrų nauda (peer-reviews) ir dalintis gerąja patirtimi.

Tapdama EBPO Paramos vystymuisi komiteto nare, Lietuva įsipareigojo įgyvendinti komiteto rekomendacijas,vadovautis jo gairėmis formuluojant savo vystomojo bendradarbiavimo politiką, teikti vystomojo bendradarbiavimo statistikos ataskaitas, dalyvauti komiteto posėdžiuose ir jam pavaldžiose darbo grupėse.

EBPO Paramos vystymuisi komiteto mandatas - skatinti vystomąjį bendradarbiavimą ir kitas susijusias politikos sritis, siekiant prisidėti prie darnaus vystymosi darbotvarkės 2030 įgyvendinimo, įskaitant:

  • tvarų ir įtraukų ekonomikos augimą,
  • skurdo panaikinimą,
  • gyvenimo lygio besivystančiose šalyse gerinimą,
  • ateities, kurioje jokia šalis nepriklausys nuo pagalbos, kūrimą.

Paramos vystymuisi komiteto sudėtyje yra eilė svarbių komitetų, kurie gilinasi į skirtingas vystomojo bendradarbiavimo sritis, teikia analizes ir sprendimo būdus konkretiems iššūkiams:

  • PVK tarptautinių konfliktų ir pažeidžiamumo tinklas (INCAF).
  • PVK vystymosi vertinimo tinklas (EVALNET) stiprina vystomojo bendradrbiavimo vertinimo sistemas ir gebėjimus, gerina vertinimų kokybę, spręndžia metodologinius uždavinius, formuoja normas ir standartus; didina programų poveikį ir veiksmingumą, ugdant ir perduodant gerąsias vertinimo pamokas. 
  • PVK aplinkosaugos ir vystomojo bendradarbiavimo tinklas (ENVIRONET).
  • PVK lyčių lygybės tinklas (GENDERNET) keičiasi praktikomis lyčių lygybės srityje, ieško būdų, kaip efektyviau integruoti lyčių lygybės prioritetą į vystomojo bendradarbiavimo veiklas, teikia ekspertinę informaciją.
  • PVK valdymo tinklas (GOVNET) tikslas - veiksmingų, atskaitingų ir įtraukių institucijų sukūrimas ir įgalinimas. Tinklo nariai nagrinėja tokias temas kaip įtraukaus valdymo programavimas, prisitaikymo prie klimato kaitos valdymas, autokratizacija, COVID-19 poveikis.
  • PVK vystymosi finansų statistikos darbo grupė (WP-STAT).

Narystė EBPO Paramos vystymuisi komitete Lietuvai sudaro galimybes pasitellkti EBPO duomenis ir analize grįstas įžvalgas priimant sprendimus dėl vystomojo bendradarbiavimo efektyvumo, privataus finansavimo pritraukimo, skaitmenizacijos ir inovacijų plėtros, pilietinės visuomenės įgalinimo, skurdo mažinimo ir lygybės skatinimo.

Atgal