logo
lt
en

TAIEX programa

Europos Sąjungos TAIEX programos pagrindinis tikslas –  šalies paramos gavėjos prašymu suteikti greitą trumpalaikę pagalbą šalies institucijoms. Programa pradėta įgyvendinti 1996 m. ir pradžioje buvo taikoma Vidurio ir Rytų Europos šalyse, siekiančiose įstoti į ES. 2000-aisiais TAIEX išsiplėtė į Kiprą ir Maltą, vėliau į Turkiją, Vakarų Balkanų šalis. Per 25 metus TAIEX veiklos metus paremta daugiau nei 90 šalių partnerių, sutelkta daugiau nei 40 tūkst. ekspertų daugiau nei 26 tūkst. renginių. TAIEX programa gali naudotis visos šalys, kurioms taikoma Europos kaimynystės politika Rytų ir Pietų kaimynystėje, šalys ir teritorijos, kur naudojamas Partnerystės instrumentas, o taip pat ES valstybės narės (Peer 2 Peer mainais sanglaudos politikos, struktūrinių reformų ir aplinkos apsaugos srityse).

ES TAIEX programos tikslai:

 • stiprinti viešojo administravimo sektorių,
 • įgyvendinti ES teisės reikalavimus,
 • užmegzti kontaktus ir skatinti ryšius su atitinkamomis ES šalių narių institucijomis,
 • numatyti tolimesnio bendradarbiavimo pasinaudojant ES Dvynių programa galimybes.

Paramos teikimo būdai:

 • Ekspertų misijos ( trukmė iki 5 darbo dienų.) šalyse paramos gavėjose. Vieno-dviejų ES ekspertų konsultacijos šalies paramos gavėjos institucijoje ES teisės perkėlimo, procedūrų ar praktiniais klausimais.
 • Seminarai ir darbiniai susitikimai ( trukmė iki 2 darbo dienų) šalyse-paramos gavėjose.Vienos ar kelių ES šalių ekspertų vedami renginiai tam tikro sektoriaus ES teisės klausimais.
 • Mokomieji vizitai ( trukmė iki 5 darbo dienų) ES valstybėse narėse. Šalies paramos gavėjos delegacijos iki 3 asmenų vizitai ES šalių institucijose siekiant susipažinti su praktiniais ES teisės įgyvendinimo aspektais.
 • TAIEX įvertinimo misijos. ES valstybių narių ekspertai įvertina ir informuoja suinteresuotų šalių atstovus apie jų pasiekimus ES Acquis srityje ir pateikia savo išvadas bei rekomendacijas.

TAIEX programos įgyvendinimas ir partneriai:

 • Turkijoje, Šiaurės Makedonijoje, Juodkalnijoje, Serbijoje, Albanijoje, Bosnijoje ir Hercegovinoje, Kosove, Šiaurės Kipre;
 • Alžyre, Armėnijoje, Azerbaidžane, Baltarusijoje, Egipte, Sakartvele, Izraelyje, Jordanijoje, Libane, Libijoje, Moldovoje, Maroke, Palestinoje, Sirijoje, Tunise ir Ukrainoje;
 • šalyse, kuriose taikomas Partnerystės instrumentas;
 • ES šalys narės, bendradarbiaujančios regioninės ir urbanistinės politikos, aplinkos ir struktūrinių reformų srityse;
 • šalys partnerės ir teritorijos, už kurias atsakingas Tarptautinių partnerysčių generalinis direktoratas.

Programos projektus gali įgyvendinti:

 • Valstybės tarnautojai, dirbantys viešojo administravimo institucijose;
 • Teismų ir teisėsaugos institucijos;
 • Parlamentai ir parlamentuose bei įstatymų leidybos tarybose dirbantys valstybės tarnautojai;
 • Socialiniai partneriai, profesinės sąjungos ir darbdavių asociacijos.
 • Savivaldybėse dirbantys viešojo sektoriaus atstovai, viešųjų universitetu profesoriai.

Tiesioginė TAIEX parama neteikiama pilietinei visuomenei, privatiems piliečiams ir individualioms įmonėms.

TAIEX ekspertų duomenų bazė ir registracija
 • Valstybės tarnautojai, dirbantys valstybės ar pusiau valstybinėje institucijoje, gali registruotis TAIEX ekspertų duomenų bazėje; 
 • TAIEX duomenų bazėje registruoti ekspertai gali būti kviečiami į seminarus, konferencijas, vizitus arba gali organizuoti mokomuosius vizitus, atitinkančius jų profilį;
 • Informacija apie numatomus artimiausius renginius skelbiama TAIEX renginių duomenų bazėje; 
 • Atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus apie TAIEX programą pateikiami DUK skiltyje.
TAIEX paramos veiklos sritys
 • Žemės ūkis ir maisto saugumas;
 • Laisvas judėjimas, saugumas ir teisėsauga;
 • Aplinkosauga, energetika, transportas ir telekomunikacijos;
 • Įtrauki ekonomika siekiant stipresnės socialinės aplinkos ir inovacijų;
 • Parama turkų Kipro bendruomenei;
 • TAIEX-REGIO Peer 2 Peer;
 • TAIEX-TSI Peer 2 Peer
 • TAIEX-EIR Peer 2 Peer
 • TAIEX-FPI
 • TAIEX-INTPA
TAIEX-REGIO Peer 2 Peer programa

TAIEX-REGIO Peer 2 Peer programa sukurta trumpalaikiams ES šalių narių mainams, kuriais siekiama dalintis patirtimi ir gerinti šalių administravimo gebėjimus;

 • Programos renginiai skirti dalintis patirtimi įgyta administruojant Europos regioninio vystymosi fondo ir Sanglaudos fondo projektus;
 • skirta tik ES šalims narėms, įgyvendinama per trumpalaikes ekspertų misijas, mokomuosius vizitus arba seminarus.
 • labai paprasta ir lanksti priemonė, kurios paraiškos formą galima užpildyti internetu pateikiant šią informaciją:

- pageidaujamos programos būdas (ekspertų misija, mokomasis vizitas, seminaras);

- trumpas reikalingos pagalbos aprašymas ir dominančios temos;

- kontaktinio asmens informacija ir trumpa informacija apie planuojamus dalyvius;

- pageidaujama mainų data ir trukmė.

Dalyvavimo tarptautiniuose projektuose reglamentavimas

2016 m. lapkričio 3 d. patvirtinta Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos įstatymo nauja redakcija, kurios 12 straipsnis apibrėžia valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų darbuotojų dalyvavimo vystomojo bendradarbiavimo projektuose darbo užmokesčio mokėjimą ir grąžinimą į pareigas.

2016 m. rugsėjo 21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 937 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugsėjo 19 d. nutarimo Nr. 961  „Dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 2016 m. rugsėjo 21 d. nutarimo Nr. 937 „Dėl vystomojo bendradarbiavimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“ redakcija) buvo patvirtintas Vystomojo bendradarbiavimo tarpinstitucinis veiklos planas, kurio paskirtis – nustatyti 2019–2021 metų Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politikos kryptis ir jų įgyvendinimo priemones. Nutarimo 14 straipsnis numato tolimesnį Lietuvos valstybės ir savivaldybės institucijų dalyvavimo ES Dvynių programoje skatinimą.

Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojų dalyvavimo tarptautiniuose projektuose sąlygas nustato Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas.

Lietuvos dalyvavimo TAIEX programoje nauda

Paramos teikimas ir dalinimasis patirtimi su kitomis šalimis pagal TAIEX programą yra naudingas tiek institucijoms ir jų tarnautojams, tiek ekspertų atstovaujamai šaliai:

 • paramos teikimas užsienio valstybėse padeda įgyvendinti strateginius užsienio politikos tikslus, kurie susiję su geros partnerystės ir kaimynystės santykiais, Lietuvos, kaip „regiono centro“, idėja;
 • paramos teikimas užsienio valstybėse yra susijęs su Lietuvos įsipareigojimais, įgyvendinant ES vystomojo bendradarbiavimo politiką;
 • dalyvavimas programoje prisideda prie demokratijos ir teisės viršenybės įtvirtinimo, ūkio plėtros ir valdymo tobulinimo šalyse paramos gavėjose;
 • gerinamas Lietuvos valstybės ir jos institucijų įvaizdis užsienio valstybėse. Tai gali būti naudinga ir politine (pavyzdžiui, siekiant palankių sprendimų tarptautinėse organizacijose), ir ekonomine prasme;
 • dalyvavimas programoje teikia finansinę ir nefinansinę naudą dalyvaujančioms institucijoms ir jų tarnautojams, sukuria ilgalaikius institucinius ryšius, taip pat yra stiprus finansinės motyvacijos šaltinis valstybės tarnautojams;
 • programos renginiuose įgytos žinios ir įgūdžiai padeda Lietuvos valstybės tarnautojams efektyviau vykdyti tiesiogines pareigas, tobulinti viešąjį administravimą, siekti geresnių viešosios politikos rezultatų, o tai yra naudinga visai valstybės tarnybai;
 • bendradarbiavimas su užsienio partneriais leidžia formuoti koalicijas, priimant sprendimus ES institucijose ar kitose tarptautinėse organizacijose, taip pat sudaro prielaidas bendriems ateities projektams vystyti.
Europos Komisijos statistika apie Lietuvos dalyvavimą TAIEX programoje

2022 m. (lapkričio mėnesio) EK duomenimis TAIEX ekspertų duomenų bazėje yra užsiregistravę 159 Lietuvos ekspertai. 2022 m. TAIEX programos renginiuose (seminaruose, mokymuose, ekspertų misijose) dalyvavo virš 50 ekspertų iš Lietuvos. Daugiausiai ekspertų dalyvavo renginiuose Armėnijoje, Moldovoje, Sakartvele, Šiaurės Makedonijoje ir ekspertine patirtimi dalinosi transporto politikos, informacinės visuomenes ir žiniasklaidos, teisingumo, laisves ir saugumo, aplinkosaugos ir kt. srityse.

2022 m. pirma pusė 2022 m. antra pusė
2020 m. liepos – 2021 m. birželio mėn
2019 m. pirma pusė 2019 m. antra pusė
2018 m. pirma pusė 2018 m. antra pusė
2017 m. pirma pusė 2017 m. antra pusė
2016 m. pirma pusė 2016 m. antra pusė
2015 m. pirma pusė 2015 m. antra pusė
2014 m. pirma pusė 2014 m. antra pusė
2013 m. pirma pusė 2013 m. antra pusė

TAIEX programos koordinatoriaus funkcijas atlieka LR Užsienio reikalų ministerija.

Kilus klausimams, maloniai prašome kreiptis el. paštu twinning@urm.lt

Atgal